NKÚ trvá na svém: MPO správné účetnictví nevedlo. Jediné kritérium pro kontrolu jsou právní předpisy

Reakce NKÚ - 24. 7. 2017


Zjištění NKÚ ke KA č. 16/25, která dnes zveřejnil, vyplývají z porovnání skutečnosti v roce 2015 s právními předpisy a českými účetními standardy pro vybrané účetní jednotky1 (ČÚS) účinnými v daném období. Právní předpisy a ČÚS jsou jediným kontrolním kritériem, které slouží kontrolorům pro vyhodnocení jejich zjištění. Tím je zajištěna objektivita a srovnatelnost. NKÚ proto trvá na tom, že MPO nevedlo správné a úplné účetnictví, a ve své účetní závěrce tak nepodávalo správné informace.

Celková výše nesprávností v účetní závěrce MPO převýšila stanovenou hranici tolerovatelné chyby dokonce 27krát. Žádné z kontrolních zjištění NKÚ neříká, že by došlo ke ztrátě finančních prostředků. Je ale třeba zdůraznit, že právě přesná evidence v účetnictví má zajistit, aby k takové ztrátě prostředků nedošlo,“ uvedl prezident NKÚ Miloslav Kala.

Z hodnot uvedených ve vyjádření MPO vyplývá, že v účetnictví MPO zjistil NKÚ nesprávnosti, se kterými MPO nijak nepolemizuje, a to celkem za přibližně 10 miliard korun. To ale v žádném případě nemůže znamenat, že by MPO – i bez vlivu „sporné“ problematiky – „vedlo své účetnictví správně a úplně a ve své účetní závěrce podávalo správné informace“, jak ministerstvo tvrdí.

MPO se ve svém vyjádření odvolává na metodický výklad Ministerstva financí. V průběhu celé kontroly ale MPO žádné oficiální stanovisko Ministerstva financí nepředložilo. Podle kontrolorů proto MPO také o přibližně 15 miliardách korun, u nichž své pochybení odmítá, účtovalo v průběhu roku 2015 nesprávně, tedy v rozporu s předpisy, a v účetní závěrce za rok 2015 je MPO nesprávně vykázalo.

Případná doporučení Ministerstva financí nemohou být v rozporu s právními předpisy pro vedení účetnictví ani s ČÚS. Právní předpisy a ČÚS jasně požadují, aby ministerstvo peněžní prostředky poskytnuté před splněním povinnosti jejich vyúčtování vykázalo jako zálohy. MPO o nich tedy musí jako o zálohách účtovat a vykazovat je tak i v účetní závěrce. A to bez ohledu na případná doporučení, která by byla v rozporu s touto povinností.

Pokud Ministerstvo financí jako garant právních předpisů pro vedení účetnictví a ČÚS zjistí, že by byl z nějakých důvodů uvedený způsob účtování nevhodný, není možné tuto situaci řešit metodickými výklady. V takovém případě je potřeba změnit právní předpis, případně standard. Jedině tak je možné zajistit srovnatelnost údajů a jejich využitelnost pro konsolidaci,“ doplnil prezident NKÚ.

Vzhledem ke skutečnosti, že příloha je spolu s rozvahou, výkazem zisku a ztráty, přehledem o peněžních tocích a přehledem o změnách vlastního kapitálu součástí účetní závěrky, jsou nesprávnosti, které kontroloři zjistili na podrozvahových účtech a v přehledu o peněžních tocích, součástí celkových nesprávností zjištěných v účetní závěrce.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad1) Tyto účetní jednotky vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

tisk stránky