Analýza - úhrady obcím z dobývacího prostoru a vydobytých nerostů

Doplňující informace ke kontrolní akci č. 18/35


Český báňský úřad plní úkoly nadřízeného správce daně podle daňového řádu.

Správu úhrady z dobývacího prostoru a úhrady z vydobytých nerostů vykonává obvodní báňský úřad, v jehož obvodu působnosti se nachází dobývací prostor nebo jeho největší část, nebo průzkumné území nebo jeho největší část. To se týká i nepovoleného dobývání výhradního ložiska nebo neoprávněně prováděného ložiskového průzkumu, při kterém byl získán vyhrazený nerost.

Ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)1 je příjemcem poplatku z dobývacího prostoru obec, na jejímž území se dobývací prostor nachází. Vybrané daně z vydobytých nerostů procentuálně rozděluje příslušný obvodní báňský úřad mezi obec a státní rozpočet. Větší procento (75 %) získává obec pouze z dílčích úhrad z hnědého uhlí dobývaného hlubinným způsobem nebo z černého uhlí, dále z radioaktivních nerostů a z ropy a z hořlavého zemního plynu. Z ostatních nerostů jde převažující procento úhrad do státního rozpočtu.


Poznámka: Ve vizualizaci jsou pro jednotlivé roky sečteny příjmové položky 2343 – Příjmy dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů a 1356 – Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce.

Zdroj: MONITOR MF.


1] Významná změna horního zákona ve vztahu k úhradám od 1.1.2017.