Poskytování informací

S žádostí o informaci se na NKÚ můžete obrátit osobně, telefonicky nebo písemně. Pokud se na NKÚ obrátíte s žádostí o informaci telefonicky nebo osobně a informace bude k dispozici, získáte ji bezprostředně. V případech, kdy Vám nemůžeme informaci poskytnout okamžitě nebo informace není podle Vašeho mínění dostatečná, můžete se na NKÚ obrátit písemně. Ve Vaší žádosti musí být uvedeno, kdo o informaci žádá, komu je žádost určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Pokud žádáte o informace jako fyzická osoba, uveďte v žádosti své jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu nebo adresu bydliště. Případně uveďte adresu pro doručování, jestliže se liší od místa trvalého pobytu nebo bydliště. Pokud žádáte jako právnická osoba, uveďte název, IČO a adresu sídla. Případně uveďte adresu pro doručování, pokud se liší od adresy sídla. Adresa pro doručování může být i elektronická adresa.

Žádost nemusí být na zvláštním formuláři, nemusí být odůvodněna a nemusí obsahovat žádné podklady. Za její podání se nehradí žádné poplatky.

Informace Vám NKÚ poskytne ve lhůtě 15 dnů od podání žádosti. Za datum podání se považuje datum doručení žádosti NKÚ. Pokud se žádost týká už zveřejněné informace, NKÚ Vám sdělí do 7 dnů, kde a jakým způsobem můžete požadovanou informaci získat. Jestliže přesto trváte na poskytnutí informace, NKÚ Vám informaci sdělí v uvedené lhůtě 15 dnů.

Pokud NKÚ Vaší žádosti o informace – byť jen částečně – nevyhoví, bude Vás o tom písemně informovat rozhodnutím. Na toto rozhodnutí má NKÚ stejnou lhůtu jako na vyřízení žádosti, tedy 15 dnů. Pokud Vám NKÚ v této lhůtě nepodá informace nebo nevydá rozhodnutí, můžete proti jeho postupu podat stížnost. Jestliže NKÚ vydá „rozhodnutí o odmítnutí žádosti“, můžete se proti němu do 15 dnů odvolat. Bližší informace naleznete v odstavci „Odvolání, stížnost“.

Informace NKÚ poskytuje bezplatně. V případě rozsáhlých rešerší může být poskytnutí informací zpoplatněno dle sazebníku úhrad.

Žádosti o informace můžete zasílat na adresu:

Nejvyšší kontrolní úřad
odbor komunikace
Komunardů 1634/44
170 00 Praha 7

Elektronická adresa podatelny NKÚ: podatelna (at) nku.cz

Datová schránka: s3caayq

Odvolání, stížnost

Proti rozhodnutí NKÚ o odmítnutí žádosti (části žádosti) můžete podat odvolání do 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Úřad pro ochranu osobních údajů. Odvolání se podává prostřednictvím povinného subjektu, tj. NKÚ.

Na postup NKÚ při vyřizování Vaší žádosti o informace můžete podat stížnost, pokud:

  • nesouhlasíte s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 zákona č. 106/1999 Sb.,
  • Vám po uplynutí lhůty NKÚ neposkytl informace nebo nepředložil konečnou licenční nabídku anebo nevydal rozhodnutí o odmítnutí Vaší žádosti,
  • Vám NKÚ poskytl informaci jen částečně, aniž by o zbývající části žádosti vydal rozhodnutí o odmítnutí,
  • nesouhlasíte s výší úhrady za poskytované informace.

Stížnost můžete podat do 30 dnů ode dne, kdy Vám bylo doručeno sdělení o vyřízení žádosti, anebo do 30 dnů od uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. O stížnosti rozhoduje Úřad pro ochranu osobních údajů. Stížnost se podává prostřednictvím povinného subjektu, tj. NKÚ.

Odvolání/stížnost můžete podat na adrese:

Nejvyšší kontrolní úřad
ředitelka kanceláře prezidenta
Komunardů 1634/44
170 00 Praha 7

tisk stránky