Postavení a působnost

Jednou z nezbytných podmínek dobrého fungování moderního demokratického státu je existence nezávislého orgánu, který kontroluje jeho hospodaření. Tuto roli v České republice plní Nejvyšší kontrolní úřad, jehož pojetí vychází z principů platných u obdobných kontrolních institucí v Evropě. NKÚ představuje jeden z nezastupitelných pilířů demokratického státu.

Existence NKÚ je zakotvena v Ústavě ČR a jeho činnost a pravomoci upravuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu. NKÚ plní svou funkci samostatně a je nezávislý jak na moci zákonodárné, tak na moci výkonné i soudní. Nezávislé postavení brání v maximální možné míře tomu, aby činnost NKÚ ovlivňovaly politické vlivy. Nezávislost institucionální doplňuje také přiměřená nezávislost finanční. Jediným určujícím orgánem v tomto směru je Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, která také kontroluje hospodaření Nejvyššího kontrolního úřadu. Každý rok předává prezident NKÚ Poslanecké sněmovně a Ministerstvu financí účetní závěrku kapitoly Nejvyšší kontrolní úřad, která je zároveň ověřena nezávislým auditorem.

Nejvyšší kontrolní úřad prověřuje, jak stát hospodaří se státním majetkem a s prostředky získanými ze zahraničí. Vyjadřuje se ke státnímu závěrečnému účtu a dohlíží také na plnění státního rozpočtu. Nejvyšší kontrolní úřad nemá ve své působnosti kontrolu prostředků obcí, měst a krajů, ani kontrolu společností s majetkovou účastí státu či samosprávy.

Objektivitu a nezávislost v rozhodování o kontrolách a o důležitých otázkách týkajících se Nejvyššího kontrolního úřadu zajišťuje kolegiální charakter jeho vedení. Plán kontrolní činnosti i výsledky kontrol (kontrolní závěry) schvaluje kolektivní orgán – Kolegium a senáty NKÚ. Kolegium se skládá z prezidenta, viceprezidenta a z patnácti členů NKÚ. Senáty tvoří členové NKÚ a jsou minimálně tříčlenné. Prezidenta a viceprezidenta jmenuje prezident republiky na návrh Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a to na dobu devíti let. Členy NKÚ volí na návrh prezidenta NKÚ Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR a jejich funkční období trvá nepřetržitě do dosažení šedesáti pěti let věku. Institucionální nezávislost NKÚ je ve vztahu k členům Kolegia podtržena zvláštním institutem kárného řízení, které probíhá před Kárnou komorou NKÚ. Členy této komory jsou prezident NKÚ a dva soudci Nejvyššího soudu.

NKÚ svým pojetím naplňuje základní principy a doporučení Limské deklarace INTOSAI. Limská deklarace směrnic o principech auditu je základním dokumentem shrnujícím principy nezávislé kontrolní činnosti i postavení nejvyšších kontrolních institucí. Detailněji definoval INTOSAI požadavky na nezávislost nejvyšších kontrolních institucí na svém XIX. kongresu v Mexické deklaraci o nezávislosti nejvyšších kontrolních institucí. Deklarace také určuje osm pilířů pro nezávislost externího auditu státu.

tisk stránky