Analýza - Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP)

Doplňující informace ke kontrolní akci č. 18/14


VoZP je podle průměrného počtu pojištěnců pátá ze sedmi zdravotních pojišťoven v České republice. V roce 2017 byl oproti roku 2016 průměrný počet pojištěnců o 2 244 nižší a činil 698 041 pojištěnců1.

Graf 1: Porovnání zdravotních pojišťoven

Zdroj: http://www.mzcr.cz/obsah/zustatky-na-fondech-zdravotnich-pojistoven

Pro poskytování zdravotních služeb měla VoZP v roce 2017 uzavřené smlouvy s 25 773 poskytovateli těchto služeb. Ve srovnání s rokem 2016 došlo k poklesu o 1,2 %. Největší počet smluvních vztahů, v členění podle jednotlivých segmentů, byl s ambulantními poskytovateli zdravotních služeb. V roce 2017 to bylo například 4 395 praktických lékařů pro dospělé nebo 5 765 praktických zubních lékařů2.

Graf 2: Smluvní poskytovatelé VoZP

Zdroj: Výroční zprávy VoZP.

Vizualizace 1: Počet pojištěnců VoZP na jednoho lékaře

Zdroj: Kontrolní závěr z kontrolní akce NKÚ 18/14 (pdf 1031 kB).

Hospodaření zdravotních pojišťoven je založeno na tzv. fondovém principu, kdy jsou jejich jednotlivé činnosti financovány přesně určenými finančními prostředky z jednotlivých fondů. Nejdůležitějším fondem zdravotní pojišťovny je základní fond zdravotního pojištění, na který směřují především všechny povinně odvedené částky za zdravotní pojištění. V roce 2017 činily příjmy pojistného před přerozdělením, které VoZP obdržela z veřejného zdravotního pojištění od zaměstnavatelů 92 % z celkové částky 15 301 mil. Kč. Od osob samostatně výdělečně činných to bylo pouze 6 %.

Graf 3: Pojistné z veřejného zdravotního pojištění

Zdroj: Výroční zpráva VoZP.

Mezi další fondy zdravotní pojišťovny patří i fond prevence, jehož zřízení je postaveno na dobrovolné bázi a lze z něj hradit zdravotní služby nad rámec zdravotní péče, na kterou má pojištěnec nárok na základě zákona. U těchto služeb musí být prokazatelný preventivní, diagnostický nebo léčebný efekt. V roce 2017 z tohoto fondu VoZP nejvíce vydala na pohybovou aktivitu 12 509 tis. Kč, dále na plavání 11 974 tis. Kč a na dětské ozdravné pobyty v zahraničí 9 024 tis. Kč. Celkem to bylo 72 858 tis. Kč.

Graf 4: Náklady VoZP na preventivní péči

Zdroj: Výroční zprávy VoZP.


1] http://www.mzcr.cz/obsah/zustatky-na-fondech-zdravotnich-pojistoven

2] Výroční zpráva VoZP.

tisk stránky