Železniční stanice a správa železnic

Doplňující informace ke kontrolní akci č. 19/16


Dne 25.11.2019 předložilo Ministerstvo dopravy na jednání vlády materiál s názvem Opravy a investice železničních stanic. Ten obsahuje souhrn nejvýznamnějších již uskutečněných i plánovaných akcí pro roky 2016 až 2023 v celkovém objemu 9,34 miliardy korun1. Textovou a tabulkovou část tohoto dokumentu jsme doplnili mapovou vizualizací, informacemi o poskytovaných službách na těchto stanicích2 a finančním přehledem ukončených stavebních akcí po jednotlivých letech podle kontrolního závěru NKÚ č. 19/16.3

Železniční síť pro osobní přepravu (včetně stanic a zastávek) je v České republice ve většině případů v majetkové správě státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC)4. Ke konci roku 2019 měla SŽDC ve své péči 9396 km železničních tratí, na kterých bylo 1075 stanic a 1503 zastávek s 3229 nádražními budovami5. Železniční stanice a zastávky jsou podle významnosti řazeny do pěti kategorií6, v nejméně významné „E“ se nachází 1807 stanic a zastávek. Materiál Ministerstva dopravy obsahuje plán oprav a investic do 89 železničních stanic z nejvýznamnějších kategorií A – D, přičemž brněnské hlavní nádraží zde uvedeno není. Aktuálně se provádí například opravy a rekonstrukce nádraží v Českých Budějovicích, Strakonicích, Ostravě, Havířově, Jaroměři, Byšicích, v Praze - Vršovicích a v Praze - hlavním nádraží. Celková výše dotací, které SŽDC v roce 2019 měla na investice do železniční infrastruktury, činila celkem 19,6 miliardy korun7.  1. Dle Programu rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží zpracovaném SŽDC v roce 2017 byl pro roky 2018–2022 předpoklad čerpání finančních prostředků ve výši 8,841 mld. Kč
  2. Aktuální rozsah služeb viz https://www.cd.cz/stanice/
  3. Příloha č. 1 kontrolního závěru z kontrolní akce Rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží
  4. Ve vlastnictví jiných subjektů jsou traťové úseky Obrnice – Čížkovice, Šumperk – Kouty nad Desnou, Obrataň – Jindřichův Hradec – Nová Bystřice
  5. https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/publikace/statisticke-rocenky
  6. UIC CODE 180 + ČSN 736310
  7. Zahrnuje investiční dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), prostředky z fondů EU i příspěvky od měst, obcí, krajů a dalších subjektů. Tyto dotace jsou určeny nejen pro železniční stanice, ale pro celkové zajištění provozuschopnosti dráhy i bezpečnosti železničního provozu. Zdroj: https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/publikace/vyrocni-zpravy