10. jednání Kolegia NKÚ dne 18.7.2016


Na X. jednání Kolegia NKÚ dne 18. července 2016 bylo projednáno následující:

  • Změna rozpočtu na rok 2016 - Rozpočtové opatření č. 3
  • Rozpočet kapitoly 381 - Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2017
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2016 v kontrolní akci č. 16/14 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na podporu místního rozvoje v rámci iniciativy Leader prostřednictvím Programu rozvoje venkova (změna v položce Kontrolované osoby - doplňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2016 v kontrolní akci č. 16/19 - Peněžní prostředky státu určené na účelovou podporu výzkumu a vývoje prostřednictvím rozpočtové kapitoly Grantová agentura České republiky (změna v položce Kontrolované osoby - doplňuje se)
  • Odvolání v kontrolní akci č. 15/38 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Vojenská lázeňská a rekreační zařízení (odvolání kontrolované osoby - Ministerstvo obrany)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 15/31 - Peněžní prostředky určené na zajištění informační podpory systému financování programů a dotací a vybrané dotace a programy reprodukce majetku
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 15/34 - Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných ministerstev
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 15/40 - Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny státních kulturních zařízení

tisk stránky