10. zasedání Kolegia NKÚ dne 4.6.2012


Na X. zasedání Kolegia NKÚ dne 4. června 2012 bylo projednáno mj. následující:

Změny plánu kontrolní činnosti:

  • 11/17 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na prioritní osu Počáteční vzdělávání (změna v položce časový plán – předložení KZ ke schválení);
  • 12/10 - Peněžní prostředky určené na omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik (změna v položce kontrolované osoby – upřesňuje se);
  • 12/21 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (změna v položce kontrolované osoby – upřesňuje se).

Odvolání kontrolované osoby ke kontrolní akci:

  • 11/11 - Peněžní prostředky poskytnuté České exportní bance, a.s., ze státního rozpočtu a hospodaření této společnosti s prostředky, za které ručí stát; výkon akcionářských práv státu v České exportní bance, a.s. (odvolání kontrolované osoby – Česká exportní banka, a.s.);
  • 11/20 - Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko pro období 2007-2013 na rozvoj měst (odvolání kontrolované osoby regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko).

Kontrolní závěry z kontrolních akcí:

  • 11/27 - Peněžní prostředky určené k naplnění cílů společné migrační a azylové politiky Evropské unie (schválen);
  • 11/35 - Peněžní prostředky z Evropského sociálního fondu předfinancované a spolufinancované ze státního rozpočtu určené na projekty realizované na území hlavního města Prahy (schválen).

Ostatní:

  • Podnět Vlády ČR zařadit do PKČ NKÚ na rok 2012 provedení nové kontrolní akce u Správy státních hmotných rezerv zaměřené především na kontrolu účtů, na kterých jsou shromažďovány finanční prostředky při obměnách a záměnách státních hmotných rezerv a účelnost vynakládání státních prostředků, zejména na kontrolu již uzavřených smluv, jejich výhodnost pro stát, dodržování smluvních ujednání, vymáhání případných smluvních pokut apod.;
  • Změna rozpočtu NKÚ na rok 2012 – mimořádné rozpočtové opatření č. 4.

tisk stránky