15. zasedání Kolegia NKÚ dne 6.8.2012


Na XV. zasedání Kolegia dne 6. srpna 2012 bylo projednáno mj. následující:

Změny plánu kontrolní činnosti:

 • 12/20 - Prostředky vybírané na základě zákona při nakládání s nebezpečnými odpady (změna v položce kontrolovaná osoba – upřesňuje se)
 • 12/21 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (změna v položce kontrolovaná osoba – doplňuje se)
 • 12/22 - Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra (změna v položce kontrolovaná osoba – upřesňuje se)
 • 12/24 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Český úřad zeměměřický a katastrální a jeho vybrané podřízené organizační složky státu (změna v položce kontrolovaná osoba – doplňuje se)
 • 12/26 - Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku VOP-026 Šternberk (změna v položce předmět kontroly, kontrolovaná osoba – vypouští se, doplňuje se)

Odvolání kontrolované osoby ke kontrolní akci:

 • 11/17 -  Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na prioritní osu Počáteční vzdělávání (odvolání kontrolované osoby MŠMT)

Kontrolní závěry z kontrolních akcí:

 • 11/18 - Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod pro období 2007–2013 na rozvoj městských a venkovských oblastí (neschválen)
 • 11/26 - Účetní závěrka a finanční výkazy České správy sociálního zabezpečení za rok 2011 (schválen)
 • 11/28 - Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Vojenské lesy a statky ČR (schválen)
 • 11/29 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2011 (schválen)
 • 11/38 - Peněžní prostředky státu poskytované na záchranu a obnovu kulturních památek (schválen)

Ostatní:

 • Změna rozpočtu NKÚ na rok 2012 – mimořádné rozpočtové opatření č. 6

tisk stránky