7. zasedání Kolegia NKÚ dne 16. a 17.4.2012


Na VII. zasedání Kolegia NKÚ konaném 16. a 17.4.2012 bylo projednáno mj. následující:

Změny plánu kontrolní činnosti:

  • 11/33 - Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané státní fondy (změna v položce časový plán)
  • 12/01 - Příjmy státního rozpočtu plynoucí z pokut ukládaných územními finančními orgány podle zákona o účetnictví, včetně prověření daňových řízení, a z pokut ukládaných soudy v souvislosti s vedením sbírky listin (změna v položce kontrolovaná osoba – doplňuje se)
  • 12/06 - Peněžní prostředky určené na realizaci projektů prioritní osy Integrovaný rozvoj území v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy pro období 2007–2013 (změna v položce kontrolovaná osoba – upřesňuje se)
  • 12/12 - Příjmy z výkonových poplatků (mýtného) a příjmy z časového zpoplatnění pozemních komunikací (časových kuponů), včetně souvisejících výdajů (změna v položce kontrolovaná osoba – vypouští se)
  • 12/18 - Peněžní prostředky určené na výstavbu dálnic a rychlostních komunikací (změna v položce časový plán)

Kontrolní závěry z kontrolních akcí:

  • 11/16 - Peněžní prostředky určené na výstavbu silničního okruhu kolem hlavního města Prahy

Odvolání kontrolované osoby ke kontrolní akci:

  • 11/20 - Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko pro období 2007–2013 na rozvoj měst (odvolání kontrolované osoby – město Rychvald a město Český Těšín)
  • 11/21 - Evidence a účtování daňových příjmů a souvisejících nákladů a výnosů, pohledávek a závazků (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo financí)
  • 11/35 - Peněžní prostředky z Evropského sociálního fondu předfinancované a spolufinancované ze státního rozpočtu určené na projekty realizované na území hlavního města Prahy (odvolání kontrolované osoby – Kaldi Café, spol. s r. o., Praha 5)

tisk stránky