Vizualizace vybraných parametrů sucha a přehled srážek v ČR

Příloha ke kontrolnímu závěru 18/27 – Opatření realizovaná v resortech zemědělství a životního prostředí z důvodu zmírnění dopadů sucha a nedostatku vody


Vyschlá půda

(Zdroj dat a informačních textů: Portál INTERSUCHO. CZ)

Sledované parametry sucha:

Deficit půdní vláhy - odchylka půdní vláhy (mm) od obvyklé zásoby vody v půdě v daném období

Intenzita sucha - stav půdní vlhkosti vyjádřený v 7 bodové škále v kontextu vláhových poměrů v daném období mezi léty 1961-2010 v rozlišení 500 m.

Nasycení půdy - hodnoty vyjádřené ve stupnici 0 (profil neobsahuje žádnou pro rostliny dostupnou vláhu) až 100% (obsah vody v půdě dosáhl nejméně hodnoty polní kapacity v rozlišení 500 m)

Parametry sucha je třeba vyhodnocovat ve vzájemných souvislostech. Intenzita sucha a Deficit zásoby vody představují anomálii zásoby vody v půdě od stavu obvyklého v daném místě mezi lety 1961-2010.

Nasycení půdy je odhad fyzické suchosti/vlhkosti půdy v daném gridu. Pro interpretaci, jak je dané nasycení půdy v daném místě obvyklé, je nutné použít odchylku od obvyklého stavu. Dopady sucha jsou vždy důsledkem kombinace absolutního nedostatku půdní vláhy, ale také její anomálnosti.

1. Deficit půdní vláhy a Nasycení půdy


https://public.tableau.com/shared/73J942BD3?:display_count=yes&:origin=viz_share_link.

2. Intenzita sucha


https://public.tableau.com/shared/JSTZM8XCD?:display_count=yes&:origin=viz_share_link.

3. Přehled srážek


https://public.tableau.com/shared/86S9R5DTP?:display_count=yes&:origin=viz_share_link.