Seminář Výzvy v oblasti udržitelné energie


Nejvyšší kontrolní úřad uspořádal 27. dubna 2017 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR mezinárodní seminář s názvem Výzvy v oblasti udržitelné energie. Uskutečnil se pod záštitou kontrolního výboru a výboru pro životní prostředí. NKÚ zde představil své projekty, které vznikly v rámci pracovní skupiny pro audity v oblasti životního prostředí organizace INTOSAI (INTOSAI WGEA). Ta v současnosti sdružuje 77 nejvyšších kontrolních institucí z celého světa. Semináře se zúčastnili zástupci nejvyšších kontrolních institucí Číny, USA, Polska, Slovenska a zástupce Evropského účetního dvora. Mezi pozvanými hosty nechyběli kromě poslanců a senátorů ani zástupci Kanceláře prezidenta republiky, Úřadu vlády, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu.

„Nejsme jen týmem auditorů, který kontroluje účelnost, efektivnost a hospodárnost vynaložených peněz. Rozvíjíme i naše expertní dovednosti a chceme v rámci mezinárodní spolupráce posouvat oblast auditu dál. Soustředíme se přitom zejména na aktuální problémy, které máme společné s dalšími zeměmi,“ uvedl na semináři prezident NKÚ Miloslav Kala. Cílem semináře bylo představit mezinárodní aktivity NKÚ a otevřít diskusi o trendech a výzvách v oblasti obnovitelných zdrojů energie, úspor energie a rozvoje udržitelné energie.

Prvním projektem NKÚ v této oblasti byl projekt Udržitelná energie. Spolupracovaly na něm nejvyšší kontrolní úřady z Austrálie, Estonska, Kanady, Maroka, Norska, Polska a Velké Británie. Výsledkem je příručka Audit v oblasti udržitelné energie. Metodiku z této příručky používají zahraniční kontrolní instituce při svých kontrolách. Příklady takových auditů na semináři představila zástupkyně Národního kontrolního úřadu Číny.

NKÚ na základě této metodiky provedl v roce 2014 kontrolu peněžních prostředků určených na podporu energie z obnovitelných zdrojů. Zjistil například, že podpora fotovoltaiky jako jednoho z nejdražších zdrojů činila v roce 2013 přibližně 66 % nákladů na provozní podporu všech obnovitelných zdrojů energie. Přitom fotovoltaické elektrárny vyrobily v tomto roce pouze asi 22 % elektřiny produkované z obnovitelných zdrojů. Navíc v kontrolovaných letech 2009 až 2012 v ČR oproti ostatním zemím EU neúměrně vzrostla produkce energie z těchto elektráren, a to celkem o 2 320 %.

NKÚ na tento první projekt navázal projektem Úspory energií. Jeho výsledky představil na podzim loňského roku v Jakartě na zasedání INTOSAI WGEA. V jeho rámci vznikla studie zaměřená na problematiku úspor energií a její možné využití v kontrolní činnosti. Na tomto tématu s NKÚ spolupracovaly například kontrolní instituce USA, Číny a Slovenska. Zástupce Vládního auditního úřadu USA na semináři ocenil přínos tohoto projektu a možnost sdílení zkušeností v další práci kontrolorů.

Aktuálně se NKÚ věnuje oblasti auditu životního prostředí v projektu Zelená města – udržitelný rozvoj měst. Jako spoluřešitelé se přihlásili zástupci nejvyšších kontrolních institucí Číny, Filipín, Indonésie, Maroka, Slovenska a USA. Na všech projektech pracoval tým kontrolorů NKÚ pod vedením člena NKÚ RNDr. Petra Neuvirta.

Význam nejvyšších kontrolních institucí při hledání řešení pro aktuální výzvy v oblasti energetiky, klimatických změn a udržitelného rozvoje vyzdvihl na semináři zástupce Vládního auditního úřadu USA.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky