Mimořádné 56. zasedání Řídicí rady EUROSAI

3. března 2022


Dne 3. března 2022 se uskutečnilo mimořádné zasedání Řídicí rady EUROSAI (ŘR) on-line. Jediným bodem programu byla „Situace na Ukrajině a jak na ni EUROSAI bude reagovat". Za ukrajinskou nejvyšší kontrolní instituci (SAI, z anglického Supreme Audit Institution) se jako host zúčastnil ředitel odboru mezinárodní spolupráce, pan Michail Tolstanov.

Zasedání zahájil prezident EUROSAI pan Miloslav Kala. Jménem Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky (NKÚ) jednoznačně odsoudil násilné činy namířené proti Ukrajině a informoval o závazku NKÚ pomoci ukrajinské SAI. Poté přivítal pana Tolstanova a nabídl mu slovo.

Pan Tolstanov sice projev zahájil, poté byl ale kvůli technickým potížím nucen zasedání opustit. Spojení z Ukrajiny se nepodařilo obnovit ani přes několik opakovaných pokusů. Svoji řeč tedy pan Tolstanov zaslal účastníkům ŘR emailem, aby ji měli během jednání k dispozici.

V svém projevu mluvil o válce a o genocidě ukrajinského lidu, o podpoře a pomoci, které se Ukrajině dostává ze sféry nejvyšších kontrolních institucí, o opatřeních, která již přijaly některé mezinárodní instituce. Apeloval také na ŘR, aby se obrátila na Řídicí radu INTOSAI s návrhem na pozastavení předsednictví ruské SAI v INTOSAI a na pozastavení členství ruské SAI v INTOSAI, dokud Ruská federace nezastaví agresi proti Ukrajině.

Prezident EUROSAI poté vysvětlil, že bylo vypracováno prohlášení ŘR k situaci na Ukrajině, které bylo rozesláno všem členům ŘR na technické úrovni k projednání a schválení. Následná diskuse vedla k několika úpravám původního návrhu prohlášení, které však ani v nejmenším nenarušily shodu všech zúčastněných členů ŘR. Ta jednomyslně odsoudila agresi proti Ukrajině a stejně tak se jednomyslně vyslovila pro podporu ukrajinské nejvyšší kontrolní instituci a potřebu okamžité a rychlé reakce.

Následně proběhlo hlasování o konečném znění prohlášení ŘR. Toto prohlášení bylo jednomyslně schváleno všemi přítomnými členy ŘR. Prezident EUROSAI následně zaslal všem členům EUROSAI dopis o výsledcích 56. mimořádného zasedání ŘR, jehož přílohou bylo toto schválené prohlášení.

tisk stránky