Strategický plán EUROSAI

V roce 2017 přijala EUROSAI strategický plán na léta 2017 až 2024. Druhý strategický plán pokračuje v úspěšných aktivitách předešlého strategického plánu na léta 2011 až 2017 (jako je sdílení znalostí, informací a zkušeností) a nabízí nové aktivity, které mají posílit vztahy mezi mezinárodními auditními organizacemi.

Plán obsahuje dva strategické cíle:

 1. podporovat účinné, inovativní a věcné kontroly poskytováním podpory a zprostředkováním odborné spolupráce,
 2. pomáhat nejvyšším kontrolním institucím při zvládání nových příležitostí a výzev tím, že budeme podporovat a usnadňovat rozvoj jejich institucionální kapacity,

K naplnění těchto cílů vytvořila EUROSAI pracovní a projektové skupiny, které plní specifické úkoly.

V letech 2017 až 2020 NKÚ předsedá pracovní skupině pro strategický cíl 1 – odborná spolupráce. Vede ji společně s německou nejvyšší kontrolní institucí. Úlohou strategického cíle 1 je propagovat spolupráci v oblasti kontrol, podporovat rozvoj inovativních kontrolních postupů a metod s využitím nových technologií a usnadňovat sdílení poznatků a zkušeností v  EUROSAI a s externími partnery. Do práce strategického cíle 1 jsou zapojeni zástupci několika nejvyšších kontrolních institucí.

Úkoly pro strategický cíl 1 – odborná spolupráce

 • zlepšit využití a implementaci výsledků práce jednotlivých SAI, pracovních skupin a výborů EUROSAI a INTOSAI;
 • zaměřit se na kontrolní praxi a praktické výstupy a mezinárodní srovnání;
 • udržovat a zlepšovat databázi auditů provedených členy EUROSAI v různých oblastech;
 • udržovat a zlepšovat databázi produktů pracovních skupin a výborů INTOSAI a EUROSAI včetně výukových materiálů;
 • organizovat semináře a workshopy podle potřeb EUROSAI;
 • přezkoumat a zvýšit užitek z dostupných nástrojů, rozšiřovat informace o výsledcích v souladu s komunikační politikou EUROSAI a INTOSAI;
 • zlepšit kontrolní spolupráci v rámci EUROSAI;
 • identifikovat oblasti pro společné audity odpovídající novým výzvám;
 • povzbudit nejvyšší auditní instituce, aby se zapojily do společných aktivit, jako jsou společné, koordinované a paralelní audity;
 • podpořit stáže a dočasné výměny zaměstnanců;
 • zlepšit kontrolní spolupráci v rámci INTOSAI;
 • prosazovat a podporovat spolupráci s INTOSAI a jejími regionálními pracovními skupinami a orgány;
 • zlepšit kontrolní spolupráci s externími partnery;
 • podpořit řídicí radu EUROSAI v prosazování a rozvoji spolupráce s institucionálními partnery v období 2017 až 2023;
 • podpořit řídicí radu EUROSAI v prosazování a rozvoji spolupráce s externími odbornými partnery, jejichž činnost je pro EUROSAI užitečná.

tisk stránky