Externí právní služby NKÚ


Žádost ze dne 23. června 2017 o poskytnutí informací o smlouvách mezi NKÚ a každým externím dodavatelem právních služeb, na základě nichž došlo v posledních třech letech k plnění ve prospěch NKÚ

Poskytnuté informace:

K bodům 1. a), 2. a), 2. b), 2. c) žádosti:

Smlouva č. 49/45/1997, ve znění dodatků

 • poskytovatel: JUDr. Jaromír Kovařík, advokát,
 • předmět plnění: právní pomoc pro potřeby organizace, zejména právní rozbory, stanoviska a vyjádření právního názoru k určitým problémům,
 • cena za služby: 650 Kč/h právní pomoci + DPH 21 %, náhrada za promeškaný čas ve smyslu ust. § 14 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb.

Mandátní smlouva č. 58/45/2006

 • poskytovatel: JUDr. Věra Bognárová, advokát,
 • předmět plnění: právní poradenství a konzultace, příprava či vypracování dokumentů a stanovisek nebo zastupování před soudy, a to pro oblast pracovního práva,
 • cena za služby: 1 000 Kč/h právní pomoci + DPH 21 %, náhrada hotových výdajů a náhrada za promeškaný čas podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., při zastupování před soudem přísluší odměna podle vyhlášky č. 484/2000 Sb.

Mandátní smlouva č. 43/45/2009

 • poskytovatel: Doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., advokát,
 • předmět plnění: právní poradenství či konzultace, příprava a vypracování dokumentů a  stanovisek nebo zastupování před soudy, a to především v oblasti veřejných zakázek,
 • cena za služby: 1 700 Kč/h právní pomoci + DPH 21 %, při zastupování před soudem přísluší odměna podle vyhlášky č. 484/2000 Sb.

Smlouva č. 50/105/2015

 • poskytovatel: MT Legal, s. r. o., advokátní kancelář, Brno,
 • předmět plnění: sjednán závazek poskytovatele účastnit se jednání pracovní skupiny, uskutečňovat odborné poradenství a poskytovat odborné právní konzultace a stanoviska, včetně případných odborných školení v oblastech výstavby budovy sídla objednatele, ale i k otázkám týkajícím se prostor pro parlamentní knihovnu a archiv Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
 • cena za služby: smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2015, celková odměna poskytovatele činí maximálně 300 000 Kč bez DPH s tím, že:
  • cena bez DPH za 1 hodinu služeb v rámci jednání pracovní skupiny objednatele (osobní přítomnost na jednáních pracovní skupiny) partnerem či seniorním advokátem je stanovena ve výši 2 700 Kč,
  • cena bez DPH za 1 hodinu služeb spojených s vypracováním právních stanovisek dle požadavků pracovní skupiny objednatele partnerem či seniorním advokátem je stanovena ve výši 2700 Kč, za poskytování služeb juniorním advokátem či zkušeným koncipientem je stanovena ve výši 1800 Kč,
  • cena bez DPH za 1 hodinu odborného školení účastníků pracovní skupiny (dle požadavků pracovní skupiny) partnerem či seniorním advokátem je stanovena ve výši 2700 Kč, za poskytování služeb juniorním advokátem či zkušeným koncipientem je stanovena ve výši 0 Kč.

Smlouva č. 31/100/2016, vč. dodatku č. 1

 • poskytovatel: JUDr. Irena Holcová, advokát,
 • předmět plnění: advokát se zavazuje poskytnout NKÚ v termínu do 31. 12. 2016 právní pomoc v oblasti českého práva autorského, která bude zahrnovat:
  • jednání s NKÚ, právní konzultace v rámci a v rozsahu poskytované právní pomoci a přípravu na taková jednání,
  • studium, rozbor a právní posouzení kopií dokumentů uvedených v odstavci 2.2 smlouvy z hlediska českého autorského zákona,
  • posouzení výchozího stavu ve vztahu k oprávnění NKÚ k užití Dokumentace podle kupní smlouvy uvedené níže v odstavci 2.2 smlouvy, Variantní studie novostavby NKÚ a Alternativní studie stavby nového sídla NKÚ při realizaci výstavby nového sídla NKÚ, a to na základě uvedených smluv a autorského zákona,
  • vypracování písemného právního stanoviska podle výsledku analýzy výchozího stavu,
 • cena za služby: celková pevná částka 110 000 Kč bez DPH.

Smlouva č. 1/100/2017

 • poskytovatel: Mgr. Jan Dáňa, advokát,
 • předmět plnění: poskytování činností ve smyslu § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pro řádnou realizaci veřejné zakázky "Administrace veřejných zakázek pro výstavbu administrativní budovy sídla NKÚ", skládající se z nadlimitních zadávacích řízení "VÝBĚR GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA", "VÝBĚR DODAVATELE STAVBY", "VÝBĚR SPRÁVCE STAVBY" a mimořádných úkonů vztahujících se k předmětným zadávacím řízením, a to zejména zastupování příkazce před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, před správními soudy, při soudních sporech, zpracování stanovisek apod.
 • cena za služby: paušální odměna ve výši 1 200 000 Kč bez DPH, tj. 1 452 000 Kč vč. DPH za poskytování právních služeb pro příkazce po dobu trvání smlouvy, sjednaná podle § 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb.

K bodu 1. b) žádosti:

NKÚ nemá uzavřeny žádné platné smlouvy s dodavateli externích právních služeb, ze kterých dosud nebylo plněno.


K bodu 2. d) žádosti:

Skutečně zaplacené ceny (odměny) v Kč

Rok 2014

Měsíc Poskytovatel Částka s DPH
6 JUDr. Jaromír Kovařík 10 164,00
7 JUDr. Věra Bognárová 1 210,00
7 JUDr. Jaromír Kovařík 24 563,00
7 JUDr. Radek Jurčík, Ph.D. 10 285,00
8 JUDr. Jaromír Kovařík 23 232,00
9 JUDr. Věra Bognárová 1 210,00
9 JUDr. Jaromír Kovařík 27 225,00
10 JUDr. Věra Bognárová 3 388,00
10 JUDr. Jaromír Kovařík 29 282,00
11 JUDr. Věra Bognárová 2 420,00
11 JUDr. Jaromír Kovařík 64 372,00
12 JUDr. Jaromír Kovařík 20 328,00

Rok 2015

Měsíc Poskytovatel Částka s DPH
1 JUDr. Věra Bognárová 2 420,00
2 JUDr. Věra Bognárová 3 630,00
2 JUDr. Jaromír Kovařík 18 271,00
3 JUDr. Jaromír Kovařík 19 844,00
4 JUDr. Věra Bognárová 9 330,60
4 JUDr. Jaromír Kovařík 21 659,00
5 JUDr. Jaromír Kovařík 18 513,00
6 JUDr. Jaromír Kovařík 13 552,00
7 JUDr. Jaromír Kovařík 13 552,00
8 JUDr. Jaromír Kovařík 13 552,00
8 JUDr. Radek Jurčík, Ph.D. 10 285,00
9 JUDr. Věra Bognárová 3 630,00
9 JUDr. Jaromír Kovařík 13 310,00
10 JUDr. Jaromír Kovařík 16 698,00
10 JUDr. Radek Jurčík, Ph.D. 20 570,00
11 JUDr. Jaromír Kovařík 16 940,00
11 JUDr. Radek Jurčík, Ph.D. 14 399,00
11 MT Legal, s. r. o. 76 774,50
12 JUDr. Věra Bognárová 1 210,00
12 JUDr. Jaromír Kovařík 31 581,00
12 JUDr. Radek Jurčík, Ph.D. 20 570,00
12 MT Legal, s. r. o. 173 967,75

Rok 2016

Měsíc Poskytovatel Částka s DPH
2 JUDr. Věra Bognárová 2 420,00
2 JUDr. Jaromír Kovařík 38 720,00
3 JUDr. Jaromír Kovařík 13 552,00
4 JUDr. Jaromír Kovařík 16 940,00
5 JUDr. Jaromír Kovařík 32 428,00
6 JUDr. Jaromír Kovařík 19 844,00
7 JUDr. Věra Bognárová 2 420,00
7 JUDr. Jaromír Kovařík 16 940,00
8 JUDr. Věra Bognárová 6 050,00
8 JUDr. Jaromír Kovařík 18 029,00
9 JUDr. Věra Bognárová 3 630,00
9 JUDr. Jaromír Kovařík 14 641,00
10 JUDr. Věra Bognárová 7 260,00
10 JUDr. Jaromír Kovařík 35 816,00
11 JUDr. Věra Bognárová 35 477,20
11 JUDr. Jaromír Kovařík 38 720,00
11 JUDr. Radek Jurčík, Ph.D. 55 539,00
11 JUDr. Irena Holcová 84 700,00
12 JUDr. Věra Bognárová 10 890,00
12 JUDr. Jaromír Kovařík 29 766,00
12 JUDr. Radek Jurčík, Ph.D. 20 570,00

Rok 2017

Měsíc Poskytovatel Částka s DPH
1 JUDr. Věra Bognárová 2 420,00
2 JUDr. Jaromír Kovařík 26 136,00
3 JUDr. Věra Bognárová 23 861,20
3 JUDr. Jaromír Kovařík 22 990,00
3 JUDr. Irena Holcová 36 300,00
4 JUDr. Věra Bognárová 3 388,00
4 JUDr. Jaromír Kovařík 27 951,00
5 JUDr. Věra Bognárová 3 388,00
5 JUDr. Jaromír Kovařík 13 552,00
6 JUDr. Věra Bognárová 20 376,40
6 JUDr. Jaromír Kovařík 11 979,00
6 Mgr. Jan Dáňa 302 500,00

K bodu 2. e) žádosti:

Předmětem výše označených smluv nebylo poskytování právních služeb, které by souvisely s legislativním procesem, resp. s přípravou návrhů záměru zákona nebo návrhů právních předpisů jako takových.

tisk stránky