Informace o kontrolách Pozemkového fondu ČR


Žádost ze dne 1. 3. 2022 o informace týkající se kontrol Pozemkového fondu ČR.

Požadováno poskytnutí:

  1. dalších obdobných kontrolních nálezů NKÚ, které se týkaly pravomocí Pozemkového fondu ČR, jako je kontrolní závěr z kontroly 99/07,
  2. informací, jaké byly vyvozeny sankce a postihy na základě výsledku kontroly 99/07,
  3. informací, jaké byly vyvozeny sankce a postihy na základě výsledků dalších obdobných kontrol, které se týkaly pravomocí Pozemkového fondu ČR,
  4. informace, zda NKÚ na základě výsledku kontroly 99/07 podal trestní oznámení.

Poskytnuté informace:

K bodu 1:

Hospodaření Pozemkového fondu ČR s majetkem státu NKÚ prověřoval v pěti kontrolách, a to 94/19, 97/04, 99/07, 02/14 a 08/12. Výsledky kontrol (kontrolní závěry) a další informace o provedených kontrolách NKÚ zveřejňuje na svém webu. K jednotlivým kontrolám zaměřeným na předmětnou problematiku tedy uvádíme odkaz na webovou stránku s bližšími informacemi o kontrole a za ním odkaz na zveřejněný kontrolní závěr, viz

Přehled všech kontrol NKÚ, v nichž byl Pozemkový fond ČR kontrolovanou osobou (tzn. i kontrol zaměřených na jinou problematiku než hospodaření se svěřeným majetkem státu), lze vyhledat prostřednictvím vyhledávače kontrol na hlavní straně našeho webu (rubrika Hledám kontrolu) po zadání slov „Pozemkový fond“. Kliknutím na číslo kontroly v přehledu se otevře stránka s bližšími informacemi o vybrané kontrole včetně přístupu ke kontrolnímu závěru.

K bodu 2:

NKÚ je nezávislým kontrolním orgánem, jehož postavení, působnost a činnost je vymezena zákonem č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. NKÚ je orgánem zjišťovacím a nedisponuje výkonnými pravomocemi, které by mohly zajistit realizaci opatření potřebných k odstranění kontrolami zjištěných nedostatků. Zajištění takových opatření, včetně uplatnění případných sankcí vůči konkrétním osobám, přísluší orgánům, jimž NKÚ své kontrolní závěry v souladu s ustanovením § 30 uvedeného zákona poskytuje, tj. vládě, Parlamentu ČR a případně příslušným ministerstvům. Toto pojetí NKÚ potvrzuje Ústavní soud v nálezu sp. zn. II. ÚS 451/2000: „Nejvyšší kontrolní úřad nedisponuje exekutivními, příp. soudními pravomocemi; plní pouze funkci kontrolní s tím, že je oprávněn a povinen výsledky provedených kontrol zveřejnit, a tak upozornit příslušné orgány státní moci na nedostatky zjištěné při kontrole. Nemá však oprávnění ukládat sankce (odhlédnuto od sankcí za porušení procesních předpisů) nebo opatření k odstranění nedostatků. Závěry Nejvyššího kontrolního úřadu se stávají toliko podnětem, popřípadě podkladem pro další postup orgánů státní moci.“. Z uvedeného je zřejmé, že NKÚ na základě výsledků svých kontrol, resp. kontroly 99/07 sankce kontrolovaným subjektům neukládá, resp. neuložil.

K bodu 3:

Viz informace k bodu 2.

K bodu 4:

Na základě výsledku kontroly 99/07 NKÚ trestní oznámení nepodával.

tisk stránky