Informace o podnětu ke kontrole 22/11 a kontrolách VOP CZ s. p.


Žádost ze dne 6. 9. 2022 o poskytnutí informací týkajících se kontroly 22/11, resp. kontrol VOP CZ, s. p.

Požadované informace:

  1. Bude se NKU zabývat problematikou nákupu BVP a způsobem zapojení/integrace českého průmyslu přes VOP?
  2. Lze sdělit co bylo impulsem pro zařazení konkrétní kontrolní akce Kontrolní akce č. 22/11 s názvem Peněžní prostředky státu určené na automobilní techniku Armády České republiky do kontrolních akcí NKU? Zda k tomuto vedl například konkrétní podnět? Pokud ano, byly i nějaké další podněty?

Poskytnuté informace:

K bodu 1:

NKÚ v souladu se zákonem č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZNKÚ“) provádí kontroly podle schváleného plánu kontrolní činnosti. Plán kontrolní činnosti je věcné a časové vymezení kontrolních akcí v následujícím rozpočtovém roce a je zveřejňován ve Věstníku NKÚ, resp. na webu NKÚ. K datu podání Vaší žádosti v plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2022 není kromě již probíhající kontroly 22/11 zařazena další kontrola, která se týká problematiky nákupů automobilní techniky (např. BVP), resp. která se týká činnosti podniku VOP CZ, s. p. (viz Plán kontrolní činnosti 2022). Pokud bude do plánu kontrolní činnosti na rok 2022 dodatečně zařazena kontrola zaměřená na resort obrany, resp. kontrola, v níž by byl kontrolovanou osobou jmenovaný státní podnik, bude taková změna plánu zveřejněna na webu NKÚ. Plán kontrolní činnosti na další rok schvaluje Kolegium NKÚ v posledním čtvrtletí předcházejícího roku a schválený plán je následně zveřejněn zpravidla v posledních dvou měsících roku. Plán kontrolní činnosti na rok 2023, který u každé do plánu zařazené kontroly bude obsahovat předmět (název) kontroly, její cíle, časový plán a kontrolované osoby, bude tedy dle předpokladu na webu NKÚ zveřejněn v listopadu nebo prosinci 2022.

K bodu 2:

Impulsem pro zařazení kontrolních akcí do návrhu plánu kontrolní činnosti jsou podněty, které pro každou kontrolu zpracovávají odbory kontrolní sekce NKÚ. Při zpracování podnětu ke kontrole se vychází z podnětů prezidenta, viceprezidenta a členů NKÚ. Podkladem pro podnět ke kontrole je vlastní analýza rizik, monitoring dané oblasti ve veřejných zdrojích, informace z podání od veřejnosti, vyhodnocení opatření přijatých na základě výsledků předchozích věcně souvisejících kontrol, analýza dat z informačních systémů veřejné správy a dalších zdrojů. Dále podnět ke kontrolní akci vzniká na základě externího podnětu ke kontrole, který může dát svým usnesením vláda nebo Poslanecká sněmovna či Senát Parlamentu ČR a jejich orgány (viz § 17 odst. 3 ZNKÚ) - o využití externího podnětu v kontrolní činnosti rozhoduje Kolegium NKÚ.

Podnět ke kontrolní akci 22/11 vznikl na základě vlastní monitorovací a analytické činnosti NKÚ. Mezi podklady pro jeho přípravu nebyl externí podnět vlády nebo orgánů Parlamentu ČR (externí podnět k předmětné problematice nebyl NKÚ podán) ani informace z podání od veřejnosti, které NKÚ v kontrolní činnosti fakultativně využívá jeho doplňkový informační zdroj (podání týkající se oblasti prověřované v kontrole 22/11 nebyla u NKÚ uplatněna).

tisk stránky