Kompetence NKÚ vůči obci


Kontrola výkonu samostatné působnosti obce a kontrola plnění podmínek pro užití dotace - informace k žádosti ze dne 4. 7. 2014

Dotaz 1: Má NKÚ pravomoc k prošetření případu finančního vyrovnání s bývalou ředitelkou obecní školy v obci Pitín?

Odpověď:

Podle hlavy páté zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, NKÚ vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Podrobněji je působnost NKÚ vymezena v § 3 odst. 1 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Na postup orgánů obce při výkonu samostatné působnosti a hospodaření s obecním majetkem se působnost NKÚ nevztahuje.

Dotaz 2: Má NKÚ pravomoc k prošetření podmínek pro užití dotace na vybudování cyklostezky u obce Pitín?

Odpověď:

Hospodaření se státním majetkem a hospodaření s prostředky, poskytnutými České republice ze zahraničí, spadá do působnosti NKÚ. Zásady výkonu kontrolní činnosti jsou stanoveny zákonem č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. NKÚ realizuje kontroly podle schváleného plánu kontrolní činnosti sestavovaného s využitím podnětů z vlastní kontrolní činnosti, podnětů od Poslanecké sněmovny, Senátu, jejich orgánů a vlády. Zákonná úprava postavení a kontrolních postupů NKÚ neumožňuje provádět operativní kontroly na základě individuálních vnějších podnětů.

Pokud se jedná o hospodaření s dotacemi poskytovanými z národních zdrojů a z evropských fondů na rozvoj cyklistické infrastruktury, mohl by NKÚ kontrolu u konkrétní obce provést za předpokladu, že by systémová kontrola hospodaření s těmito prostředky byla zařazena do plánu kontrolní činnosti a příslušná obec by splňovala kritéria pro výběr kontrolovaných osob v dané kontrolní akci. NKÚ by tedy mohl provést kontrolu plnění podmínek pro poskytnutí a užití účelové dotace u konkrétní obce pouze při splnění výše uvedených zákonných podmínek pro plánování a výkon kontrolní činnosti.

Informace týkající se působnosti a činnosti NKÚ jsou k dispozici na naší webové adrese, viz např. rubrika Poskytování informací na hlavní straně webu.

tisk stránky