Kontrola financování církví


Žádost o informace ze dne 26. 1. 2015 – dotaz na působnost NKÚ ve věci „peněžní disproporce při financování činností zájmových organizací – církví".

NKÚ vykonává kontrolu v rozsahu vyplývajícím z ustanovení čl. 97 odst. 1 Ústavy ČR, tj. kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Působnost NKÚ ke kontrole daná tímto článkem Ústavy ČR je dále specifikována v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o NKÚ"), kde je uvedeno, že Úřad vykonává kontrolu mj. státního závěrečného účtu České republiky a plnění státního rozpočtu České republiky.

NKÚ provedl v roce 2008 kontrolní akci č. 08/20 - Prostředky státního rozpočtu poskytované církvím a náboženským společnostem, jejímž cílem bylo prověřit poskytování, čerpání a použití prostředků státního rozpočtu na financování církví a náboženských společností. Tato kontrola byla provedena v době účinnosti zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění pozdějších předpisů, a zabývala se i problematikou platů duchovních (podrobnosti o kontrole včetně kontrolního závěru naleznete zde 08/20). Podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona o NKÚ Úřad při kontrole mj. prověřuje, zda kontrolované činnosti jsou v souladu s právními předpisy. NKÚ však nepřísluší hodnotit obsah těchto právních předpisů.

Další kontrolní akce ve vztahu k prostředkům poskytovaným církvím a náboženským společnostem ze státního rozpočtu nebyly do plánu kontrolní činnosti NKÚ zařazeny. Problematika platů duchovních by do takových případných budoucích kontrolních akcí již ani zařazena být nemohla, neboť příspěvek poskytovaný ze státního rozpočtu na podporu činnosti církví a náboženských společností podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2013, není účelově určen.

Podle ustanovení § 6 zákona o NKÚ jsou obě komory Parlamentu ČR a jejich orgány oprávněny vyžádat si od NKÚ stanoviska k návrhům právních předpisů týkajících se rozpočtového hospodaření, účetnictví, státní statistiky a výkonu kontrolní, dozorové a inspekční činnosti. V případě návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi tohoto svého oprávnění nevyužily, a NKÚ tedy žádné stanovisko k uvedenému zákonu nezpracovával.

Jiné informace k dotazované problematice NKÚ nemá a ani nemá povinnost mít k dispozici. Jako doprovodnou informaci ve smyslu § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je možno uvést, že problematikou příspěvku poskytovaného ze státního rozpočtu na podporu činnosti církví a náboženských společností se podrobně zabýval Ústavní soud ve svém nálezu ve věci návrhu na zrušení zákona č. 428/2012 Sb., sp. zn. Pl. ÚS 10/13 dne 29. května 2013, zveřejněném pod č. 177/2013 Sb., přičemž neshledal, že by úprava tohoto příspěvku v zákoně č. 428/2012 Sb. byla protiústavní.

tisk stránky