Kontrola České správy sociálního zabezpečení


Žádost ze dne 21. 4. 2021 o poskytnutí informací, zda NKÚ provádí dohled nad hospodařením České správy sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“), a dotaz na kompetence ke kontrole správnosti postupu lékařů při posuzování dočasné pracovní neschopnosti.

Poskytnuté informace:

NKÚ je nezávislý ústavní orgán, jehož postavení, působnost a činnost jsou vymezeny zákonem č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a který vykonává zejména kontrolu plnění státního rozpočtu a hospodaření se státním majetkem.

U ČSSZ NKÚ prověřuje její hospodaření se svěřeným státním majetkem a s prostředky státního rozpočtu určenými na její provoz a investice (např. v kontrolách 97/27 - Hospodaření orgánů sociálního zabezpečení, 04/22 - Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečení, 19/29 - Účetní závěrka České správy sociálního zabezpečení za rok 2019 a údaje, které jsou Českou správou sociálního zabezpečení předkládány jako podklad pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2019) a její další činnosti, které se týkají výdajové a příjmové stránky státního rozpočtu (např. v kontrolách 01/18 - Prostředky nemocenského pojištění, 09/30 - Výdaje vyplacené Českou správou sociálního zabezpečení v kapitole státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí na dávky důchodového pojištění za rok 2009, 19/27 - Správa pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti).

Přehled všech kontrol, v nichž byla ČSSZ kontrolovanou osobou, naleznete pod následujícím odkazem Přehled, resp. na webu NKÚ. Po kliknutí na číslo vybrané kontroly v Přehledu se zpřístupní bližší informace o kontrole včetně jejího výsledku – kontrolního závěru. Ve zmíněné kontrolní akci 01/18 - Prostředky nemocenského pojištění NKÚ posuzoval i to, zda orgány nemocenského pojištění vykonávají své kontrolní kompetence v dané oblasti. Správnost postupu při posuzování dočasné pracovní neschopnosti u jednotlivých lékařů NKÚ neprověřuje. Jinými informacemi ve smyslu informačního zákona ohledně kontroly ČSSZ a oblasti nemocenského pojištění NKÚ nedisponuje.

Nad rámec informačního zákona k Vašim dotazům uvádíme, že kompetence ke kontrole posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění je svěřena zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, orgánům nemocenského pojištění (§ 74 odst. 1 - Orgán nemocenského pojištění provádí svým lékařem kontrolu a) správnosti posuzování zdravotního stavu a dočasné pracovní neschopnosti, potřeby ošetřování a potřeby dlouhodobé péče a správnosti vedení a úplnosti zdravotnické dokumentace při tomto posuzování, b) plnění povinností ošetřujících lékařů při posuzování zdravotního stavu a dočasné pracovní neschopnosti, potřeby ošetřování a potřeby dlouhodobé péče). Podle § 81 tohoto zákona jsou orgány nemocenského pojištění okresní správy sociálního zabezpečení (na území hl. m. Prahy Pražská správa sociálního zabezpečení), ČSSZ, služební orgány (Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Vězeňská služba České republiky, Generální ředitelství cel, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služba, Úřad pro zahraniční styky a informace) a Ministerstvo práce a sociálních věcí.

tisk stránky