Kontrola státního podniku Palivový kombinát Ústí


Žádost ze dne 14. 8. 2015 o poskytnutí "protokolů ze všech kontrol hospodaření, které povinný subjekt prováděl u státního podniku Palivový kombinát Ústí".

Poskytnuté informace:

Palivový kombinát Ústí s. p. byl, resp. je kontrolovanou osobou v pěti kontrolních akcích NKÚ. Hospodaření jmenovaného státního podniku NKÚ prověřoval v kontrole 13/05. Další kontroly se týkaly hospodaření s dotacemi poskytovanými na útlum hornictví a kontrolní akce 15/21, která ještě není ukončena, je zaměřena na hospodaření s peněžními prostředky určenými na rekultivace. Přehled kontrol je uveden v následující tabulce. Ve sloupci "Číslo kontroly" v přehledu lze z jednotlivých položek přejít na detaily příslušných kontrolních akcí, v posledním sloupci si lze přímo otevřít kontrolní závěr z nich.

Číslo kontroly Předmět kontroly Kontrolní závěr
15/21 Peněžní prostředky určené na rekultivace v lokalitách jezer Most a Chabařovice
13/05 Majetek státu, s nímž má právo hospodařit Palivový kombinát Ústí, státní podnik ano
06/06 Finanční prostředky státního rozpočtu určené na útlum hornictví ano
00/04 Dotace ze státního rozpočtu uhelnému a rudnému hornictví ano
96/02 Dotace na útlum uhelných dolů ano

Doprovodná informace podle § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

Ve vztahu k formulaci Vaší žádosti uvádíme, že podle ustanovení § 11 odst. 4 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinné subjekty neposkytnou informace o přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu. Kontrolní protokoly jsou pořizovány jako dílčí výstupy kontrolní činnosti v průběhu kontroly, avšak nejsou jejím výsledkem, a v souladu s ustanovením citovaným v předchozí větě se neposkytují. Výsledkem kontrolní činnosti NKÚ podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, jsou kontrolní závěry. A výsledky dotazovaných kontrol, tj. příslušné kontrolní závěry Vám poskytujeme. Závěrem upozorňujeme, že všechny schválené kontrolní závěry z kontrol NKÚ jsou veřejně dostupné na naší webové adrese.

tisk stránky