Kontrola Státního pozemkového úřadu


Žádost ze dne 14. 8. 2015 o informaci, kdo NKÚ požádal o kontrolu Státního pozemkového úřadu ve věci vydávání státního majetku církvím a náboženským společnostem na základě zákona č. 428/2012 Sb.

Poskytnuté informace:

NKÚ je nezávislý ústavní orgán, jehož postavení, působnost a činnost jsou vymezeny zákonem č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s tímto zákonem NKÚ vykonává kontrolní činnost podle plánu kontrolní činnosti, který je věcným a časovým vymezením kontrolních akcí v příslušném rozpočtovém roce. Návrh plánu kontrolní činnosti je sestavován s využitím podnětů z vlastní kontrolní činnosti, podnětů od Poslanecké sněmovny, Senátu, jejich orgánů a vlády. Podnět vlády či Parlamentu ČR k provedení kontroly Státního pozemkového úřadu ve Vámi dotazované věci NKÚ nebyl podán. Návrh na kontrolu zaměřenou na vznik Státního pozemkového úřadu a jeho hospodaření vzešel z vlastní kontrolní činnosti NKÚ a takto zaměřená kontrola byla zařazena do plánu kontrolní činnosti na rok 2014 pod číslem 14/34. Plán kontrolní činnosti na rok 2014 byl zákonným způsobem schválen Kolegiem NKÚ usnesením č. 9/XVII/2013 na XVII. zasedání dne 14. října 2013 a následně zveřejněn ve Věstníku NKÚ.

Pro informaci Vám zasíláme výsledek předmětné kontroly 14/34 - Vznik Státního pozemkového úřadu na základě zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a jeho hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu, tzv. kontrolní závěr, ze kterého je zřejmé, že postup Státního pozemkového úřadu jako povinné osoby při majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi podle zákona č. 428/2012 Sb. byl jen jednou (bod IV. 4. přiloženého kontrolního závěru), nikoli primárně prověřovanou oblastí v rámci předmětné kontroly.

tisk stránky