Kontrola Státního zemědělského intervenčního fondu


Nejvyšší kontrolní úř ad (dále jen „NKÚ“) provádí kontroly na základě plánu kontrolní činnosti, který je spolu s kontrolními závěry a výročními zprávami zveřejňován ve Věstníku NKÚ (v elektronické podobě na www.nku.cz ). Do plánu kontrolní činn osti NKÚ na letošní rok je zařazena kontrola č. 06/34 – Dotace určená na úhradu nákladů pozemkových úprav poskytnutá z kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství, Pozemkového fondu ČR a finanční prostředky v rámci programu SAPARD, popř . operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“, v níž jsou kontrolovanými osobami Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond. Kontrola bude zahájena podle časového plánu v říjnu 2006, předložení kontrolního závěru ke s chválení je plánováno na květen 2007. Kontrolní závěr bude po schválení Kolegiem NKÚ zákonným způsobem zveřejněn ve Věstníku NKÚ.

Bližší informace o jednotlivých kontrolách, než které jsou zveřejňovány ve Věstníku NKÚ, resp. na www.nku.cz (tj. plán kontrolní činnosti a následně kontrolní závěry) Vám s ohledem na ust. § 11, odst. 4 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nemůžeme poskytnout.

tisk stránky