Kontrola zakázky SŽDC


Žádost ze dne 31. 1. 2017 o informace o aktuálním průběhu tendru na realizaci zakázky Správy železniční dopravní cesty (dále jen „SŽDC“) Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl. n. a o tom, zda NKÚ v předmětné věci provedl či provede kontrolu.

Poskytnuté informace:

NKÚ je nezávislý kontrolní orgán, jehož postavení, působnost a činnost jsou vymezeny zákonem č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a který vykonává zejména kontrolu plnění státního rozpočtu a hospodaření se státním majetkem. V souladu se zmíněným zákonem NKÚ realizuje kontroly výhradně podle schváleného plánu kontrolní činnosti sestavovaného s využitím podnětů z vlastní kontrolní činnosti, od Parlamentu ČR, jeho orgánů a vlády. Podle plánu kontrolní činnosti a zákonných zásad pro realizaci kontrolních akcí NKÚ provádí i kontroly zaměřené na hospodaření s prostředky poskytovanými na modernizaci železniční sítě. V posledních pěti letech to byly kontroly 12/11, 13/14 a 15/14. Dotazovaná zakázka SŽDC však nebyla v rámci těchto kontrol prověřována. Kontrola 12/11 zaměřená na modernizaci železničních uzlů prověřovala akce, které byly v době této kontroly v realizaci anebo dokončené, kontrolní akce 13/14 byla orientována na elektrizaci železničních tratí. Kontrola 15/14 byla zaměřena na modernizaci III. a IV. tranzitního železničního koridoru, z nichž byly železniční uzly (v tomto případě Železniční uzel Praha) vyňaty, proto nebyla v rámci této kontroly prověřena ani příprava předmětné investiční akce. O dotazované akci, resp. zakázce SŽDC tedy NKÚ žádné poznatky ze své dosavadní kontrolní činnosti nemá.

Jak jsme již uvedli, NKÚ realizuje kontroly podle schváleného plánu kontrolní činnosti. Zákonná úprava postavení a kontrolních postupů NKÚ neumožňuje provádět operativní šetření na základě individuálních vnějších podnětů. Proto NKÚ není oprávněn ověřovat aktuální stav předmětné zakázky na základě Vašeho dotazu (žádosti). Poznatky fyzických a právnických osob související s jeho kontrolní působností však NKÚ využívá jako doplňkový materiál v rámci věcně odpovídajících plánovaných kontrol. V souvislosti s uvedenými skutečnostmi tedy NKÚ Váš dotaz podaný podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, hodnotí současně jako podnět k prošetření předmětné zakázky SŽDC a jako takový ho může ve své kontrolní činnosti využít zmíněným způsobem, tzn. v dalších plánovaných kontrolách zaměřených na hospodaření s prostředky poskytovanými z národních zdrojů a z evropských fondů na modernizaci a rozvoj železniční infrastruktury. V plánu kontrolní činnosti na aktuální rok takto zaměřená kontrola není zařazena; pokud bude plán o takovou kontrolu doplněn, bude tato změna plánu zveřejněna.

tisk stránky