Kontrola zakázky Univerzity Pardubice


Žádost ze dne 5. 8. 2019 o poskytnutí informací o předchozím prošetření zakázky Univerzity Pardubice (UPAR) na stavbu nového areálu fakulty chemicko-technologické

Poskytnuté informace:

NKÚ v souladu s plánem kontrolní činnosti a podle zákonných zásad pro realizaci kontrolních akcí provedl kontrolu 11/37 - Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny veřejných vysokých škol, v níž byl mj. prověřován postup při hospodaření s prostředky státního rozpočtu poskytnutými UPAR na předmětnou investiční akci.

Kontrolní závěr z této kontroly zveřejněn na webu NKÚ, viz https://www.nku.cz/assets/kon-zavery/K11037.pdf. V souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, zaslal prezident NKÚ schválený kontrolní závěr z kontroly 11/37 Poslanecké sněmovně, Senátu a vládě.

tisk stránky