Kontrolní akce 10/26 (Lesy České republiky)


Informace o úkonech, které NKÚ učinil v souvislosti se zjištěními popsanými v kontrolním závěru z kontroly 10/26 - Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky.

NKÚ na základě skutečností zjištěných při provádění kontrolní akce č. 10/26 podal dne 24. 4. 2012 Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že mohl být spáchán trestný čin porušení povinností při správě cizího majetku z nedbalosti podle §221 trestního zákoníku, event. trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255 trestního zákona, popřípadě jiný trestný čin.

tisk stránky