Kontrolní řízení vztahující se k paní H. Š. a ČSSZ


Žádost ze dne 18. 5. 2020 o poskytnutí informace o tom, zda u NKÚ probíhalo jakékoliv kontrolní řízení vztahující se k paní H. Š. a České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Poskytnuté informace:

NKÚ se při výkonu kontrolní činnosti řídí zákonem č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZNKÚ“). Pro postupy NKÚ při výkonu kontroly podle ZNKÚ neplatí zákon o kontrole a správní řád, s výjimkou postupu při uložení pořádkové pokuty podle § 28 ZNKÚ. Paní H. Š. nebyla kontrolovanou osobou v žádné z kontrol NKÚ a NKÚ s ní nevedl řízení o uložení pořádkové pokuty.

Informace o všech kontrolních akcích NKÚ jsou dostupné na internetových stránkách NKÚ www.nku.cz. Přehled kontrol, v nichž byla kontrolovanou osobou ČSSZ, viz Přehled_kontrol_ČSSZ. Detail každé kontroly s podrobnějšími informacemi se otevře po kliknutí na číslo kontrolní akce. V rámci svých kontrol NKÚ prověřuje pouze činnosti kontrolovaných osob bez dopadu na jiné subjekty. Při kontrolách ČSSZ tak NKÚ neposuzoval žádné činnosti ČSSZ vztahující se ke konkrétním fyzickým osobám, tedy ani k paní H. Š. Pro upřesnění uvádíme, že v kontrole 09/30 - Výdaje vyplacené Českou správou sociálního zabezpečení v kapitole státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí na dávky důchodového pojištění za rok 2009, kdy NKÚ mj. na vybraných příkladech kontroloval správnost výpočtu důchodů, byly tyto vybrané případy anonymizovány.

tisk stránky