Kontroly veřejných zakázek ICT na ministerstvech


Žádost ze dne 21. 8. 2017 o poskytnutí informací o kontrolní akci NKÚ 13/09 - Vybrané veřejné zakázky zadávané bez soutěže (1) a dalších kontrolách zaměřených na veřejné zakázky na ICT (2)

Poskytnuté informace:

ad 1) V kontrole 13/09 bylo kontrolovanou osobou pouze Ministerstvo obrany, proto případná pochybení ostatních ministerstev ve veřejných zakázkách v této kontrole nemohla být a nebyla zjišťována. V rámci přípravy kontroly byly z veřejně přístupných zdrojů vygenerovány informace o veřejných zakázkách všech ministerstev za období 2009 - 2012, které byly v kontrolním závěru využity jako statistické údaje. Tiskové zprávy, které informují o výsledcích kontrolních akcí, upozorňují na některá kontrolní zjištění, avšak nemohou obsahovat všechny informace o výsledku kontroly – ty obsahuje kontrolní závěr, který je k tiskové zprávě přiložen. V tiskové zprávě NKÚ ze dne 16. 12. 2013 bylo uvedeno, že v letech 2009 až 2012 zadala ministerstva všechny veřejné zakázky za 52 miliard korun. Zakázky ministerstev na ICT však tvořily jen část za 11 miliard Kč a z nich bylo zadáno 62 % přímo konkrétnímu dodavateli bez otevřené soutěže (viz https://www.nku.cz/assets/kon-zavery/K13009.pdf, část II. 1.).

ad 2) NKÚ do plánu kontrolní činnosti zahrnuje v posledních letech vždy kontrolu veřejných zakázek na ICT. S ohledem na četnost takto zaměřených kontrol jsou poznatky z nich popsány a zhodnoceny ve Výroční zprávě NKÚ za rok 2016 samostatně (viz https://www.nku.cz/assets/publikace-a-dokumenty/vyrocni-zprava/vyrocni-zprava-nku-2016.pdf, část II. 3. 1 na str. 28 – 33). Poznatky z kontrol zadávání veřejných zakázek (nejen na ICT) u státních institucí NKÚ hodnotí v části II. 4. 2 této výroční zprávy (str. 59 – 62). Po kontrole 13/09 NKÚ provedl následující kontrolní akce zaměřené převážně či částečně na oblast veřejných zakázek na ICT u vybraných ministerstev:

 • 13/12 - Peněžní prostředky vynakládané na přípravu, realizaci a provoz systémů základních registrů
 • 13/24 - Peněžní prostředky vynakládané na projekt Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup vybraných komodit prostřednictvím e-tržišť
 • 13/40 - Hospodaření s nemovitým majetkem a peněžními prostředky státu v souvislosti s užíváním nemovitého majetku vybranými organizačními složkami státu
 • 14/02 - Peněžní prostředky vynakládané na přípravu, realizaci a provoz registru územní identifikace, adres a nemovitostí
 • 14/12 - Hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu při realizaci projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií v kapitole Ministerstvo životního prostředí
 • 14/20 - Peněžní prostředky státu vynakládané na výstavbu, provoz a využívání služeb datových center
 • 15/03 - Peněžní prostředky určené na projekty elektronizace veřejné správy v gesci Ministerstva vnitra
 • 15/10 - Peněžní prostředky vynakládané na Národní infrastrukturu pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup komodit jeho prostřednictvím
 • 15/12 - Hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu při realizaci projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií u Ministerstva průmyslu a obchodu
 • 15/17 - Peněžní prostředky vynakládané na opatření související se zjednodušením výběru a správy daní a pojistného, zejména na Projekt vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů
 • 15/23 - Hospodaření s majetkem a s peněžními prostředky státu při realizaci projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií Ministerstva dopravy
 • 15/31 - Peněžní prostředky určené na zajištění informační podpory systému financování programů a dotací a vybrané dotace a programy reprodukce majetku
 • 16/02 - Peněžní prostředky určené na projekty informační podpory a na systémy operačního řízení složek integrovaného záchranného systému.

Kontrolní závěry z těchto kontrol spolu s dalšími informacemi o nich jsou k dispozici na webových stránkách NKÚ (viz https://www.nku.cz/cz/kontrola/registr-kontrolnich-akci/).

tisk stránky