Kontroly zaměřené na pořízení a využívání ICT


Žádost ze dne 26. 4. 2019 o poskytnutí informací o kontrolních akcích NKÚ provedených v období 2015–2019, jejichž předmětem byla kontrola pořizování a využívání ICT, a poskytnutí kontrolních závěrů z těchto kontrol.

Poskytnuté informace:

NKÚ oblasti informačních technologií a elektronizace veřejné správy věnuje trvale pozornost. Poznatky z kontrol zaměřených na toto téma, které byly provedeny v loňském roce, jsou shrnuty a vyhodnoceny samostatně v kapitole 4.1 Výroční zprávy NKÚ za rok 2018 (https://www.nku.cz/assets/publikace-a-dokumenty/vyrocni-zprava/vyrocni-zprava-nku-2018.pdf). V souladu s plány kontrolní činnosti na jednotlivé roky v období 2015–2019 NKÚ provedl následující kontrolní akce zaměřené na předmětnou problematiku:

V plánu kontrolní činnosti na rok 2019 je zařazena kontrola 19/14 - Zavedení elektronických občanských průkazů a zajištění elektronického přístupu ke službám veřejné správy, která bude realizována od června 2019 do dubna 2020; schválený kontrolní závěr z ní bude rovněž zveřejněn na našem webu.

Doprovodná informace podle § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

Hospodaření s prostředky určenými na informační a komunikační technologie bývá často jednou z kontrolovaných oblastí i v rámci kontrolních akcí, jejich cílem je prověřit celkové hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit různé organizační složky státu, viz např. kontrola 16/18 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Státní ústav pro kontrolu léčiv (kontrolní závěr viz https://www.nku.cz/assets/kon-zavery/K16018.pdf), v rámci které NKÚ posuzoval efektivitu a hospodárnost budování Centrálního úložiště elektronických receptů. Podrobnější informace o všech kontrolách NKÚ včetně kontrolních závěrů jsou k dispozici na našem webu, kde lze potřebné informace vyhledat v registru kontrol na hlavní straně (vyhledávání pomocí klíčových slov, např. „elektronizace“, kontrolovaných osob, témat aj.).

tisk stránky