Náklady na systém ASPI


Žádost o informace týkající se obchodního vztahu NKÚ a dodavatele elektronického systému právních informací ASPI společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. (dřívější název ASPI, a. s.) - doprovodná informace podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 22. 2. 2013 obdržel NKÚ žádost o informace, v níž bylo požadováno:

  1. Kolik faktur bylo proplaceno společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. za období od roku 2000 doposud?
  2. Jaké částky byly fakturovány společností Wolters Kluwer ČR, a. s. za období od roku 2000 doposud?
  3. Kopie všech faktur proplacených společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. za období od roku 2000 doposud.

K bodu 1) žádosti: Od roku 2003 doposud bylo proplaceno společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. (resp. ASPI, a. s.) celkem 108 faktur.

K bodu 2) žádosti: Celková částka proplacených faktur od roku 2003 doposud činí 7 030 658 Kč. Žadateli byl poskytnut přehled fakturovaných částek od roku 2003.

K bodu 3) žádosti:

Žadateli byly zaslány kopie proplacených faktur od roku 2008.

NKÚ má k dispozici evidenci faktur od roku 2003, kdy byl zaveden systém SAP. Před tímto datem proplacené faktury NKÚ neeviduje.

NKÚ je účetní jednotkou podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účetní jednotky jsou povinny uschovávat účetní záznamy pro účely vedení účetnictví po dobu stanovenou v zákoně o účetnictví. Podle tohoto zákona se účetní doklady uschovávají po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. Účetní doklady požadované v bodě 3) žádosti za období 2000 - 2007 byly v souladu se zákonem skartovány a NKÚ je nemá k dispozici.

Z výše uvedených faktických důvodů nebylo možné poskytnout informace za celé požadované období.

tisk stránky