Náležitosti individuálního podnětu ke kontrole


Nejvyšší kontrolní úřad (dále jen „NKÚ“) je nezávislý ústavní orgán bez výkonné pravomoci, jehož postavení, působnost a činnost jsou vymezeny zákonem č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a který vykonává zejména kontr o- lu plnění státního ro zpočtu a hospodaření se státním majetkem. Na hospodaření obcí s vlastním majetkem v rámci výkonu samostatné působnosti se kontrolní působnost NKÚ n e- vztahuje. Dohled nad výkonem samostatné působnosti obcí vykonává v rozsahu stanoveném zákonem č. 128/2000 Sb ., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, krajský úřad, který zároveň kontroluje hospodaření obcí podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Dále uvádíme, že kontroly NKÚ provádí v ý hradně podle schváleného plánu kontrolní činnosti, při jehož sestavování využívá podněty z vlastní kontrolní činnosti, od Parlamentu ČR, jeho orgánů a vlády. Plán kontrolní činnosti a kontrolní závěry z již ukonč ených kontrol jsou pravidelně zveřejňovány ve Věstníku NKÚ a na webové adrese www.nku.cz . Podání (oznámení, podněty, stížnosti) fyzických a právnických osob nejsou pro NKÚ kvalifikovan ý- mi podněty ve smyslu uvedeného zákon a, a proto se jimi NKÚ nemůže konkrétně věcně z a- bývat.

Vážený pane, z výše uvedených věcných i formálních zákonných důvodů by NKÚ na z á kladě Vašeho případného podání nemohl činit jakákoliv opatření.

tisk stránky