Nápravná opatření ke kontrole č. 03/17


...seznámili jsme se s obsahem Vašeho podání, jímž žádáte informaci o opatřeních přij a- tých k nápravě závažných nedostatků, zjištěných při kontrolní akci č. 03/17 - Prostředky Stá t- ního fondu rozvoje bydlení u kontrolované osoby – Obec Stará Lysá.

Děkujeme Vám za Váš zájem, avšak dovolujeme si Vás již úvodem informovat, že zákonná úprava postaven í, působnosti a činnosti N ejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“) daná zákonem č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, neumožňuje NKÚ ukládat kontrolovaným osobám, poskytovatelům do tací či jejich nadřízeným orgánům nápravná opatření. NKÚ je orgánem zjišťovacím a nedisponuje prav o- mocemi, které by mohly zajistit realizaci opatření, potřebných k odstranění kontrolami zjišt ě- ných nedostatků. Zajištění takových opatření přísluší orgánům ex ekutivy, jimž NKÚ své ko n- trolní závěry poskytuje, tj. zejména příslušným m i nisterstvům a vládě ČR.

Vážený pane, s ohledem na výše uvedené nám nezbývá než Vám doporučit, abyste se stejným způsobem obrátil, na Státní fond rozvoje bydlení, který dotaci obci poskytl a jemuž měly být prostředky příjemcem řádně vyúčtovány. Tato instituce by Vám měla p o skytnout požadovanou informaci. Pro lepší orientaci Vám v příloze zasíláme celý kontrolní závěr z kontroly č. 03/17.

Věříme, že naše sdělení přijmete s pochopení m.

tisk stránky