Opatření na základě výsledku kontroly 20/32


Žádost ze dne 22. 3. 2021 o poskytnutí informací o tom, jaké sankce a postihy konkrétních osob byly a budou vyvozeny na základě výsledku kontroly NKÚ 20/32 a zda NKÚ podal na základě výsledku této kontroly trestní oznámení.

Poskytnuté informace:

NKÚ je nezávislým kontrolním orgánem, jehož postavení, působnost a činnost je vymezena zákonem č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. NKÚ je orgánem zjišťovacím a nedisponuje výkonnými pravomocemi, které by mohly zajistit realizaci opatření potřebných k odstranění kontrolami zjištěných nedostatků. Zajištění takových opatření, včetně uplatnění případných sankcí vůči konkrétním osobám, přísluší orgánům, jimž NKÚ své kontrolní závěry v souladu s ustanovením § 30 uvedeného zákona poskytuje, tj. vládě, Parlamentu ČR a případně příslušným ministerstvům. Toto pojetí NKÚ potvrzuje Ústavní soud v nálezu sp. zn. II. ÚS 451/2000: „Nejvyšší kontrolní úřad nedisponuje exekutivními, příp. soudními pravomocemi; plní pouze funkci kontrolní s tím, že je oprávněn a povinen výsledky provedených kontrol zveřejnit, a tak upozornit příslušné orgány státní moci na nedostatky zjištěné při kontrole. Nemá však oprávnění ukládat sankce (odhlédnuto od sankcí za porušení procesních předpisů) nebo opatření k odstranění nedostatků. Závěry Nejvyššího kontrolního úřadu se stávají toliko podnětem, popřípadě podkladem pro další postup orgánů státní moci.“. Z uvedeného je zřejmé, že NKÚ na základě výsledku kontroly 20/32 sankce vůči kontrolovaným subjektům neukládá.

Pokud NKÚ při výkonu kontroly zjistí skutečnosti, které nasvědčují podezření z trestné činnosti, podává v souladu s Trestním řádem trestní oznámení. Po zahájení kontrolní akce 20/32 byl NKÚ vyzván orgány činnými v trestním řízení o poskytnutí součinnosti podle Trestního řádu. Pro tuto součinnost zbavil prezident NKÚ příslušné zaměstnance NKÚ mlčenlivosti a NKÚ součinnost v plném rozsahu poskytl. S ohledem na tyto skutečnosti NKÚ v tomto případu sám trestní oznámení nepodával, viz vyjádření prezidenta NKÚ v rozhovoru v Radiožurnálu dne 22. 3. 2021, viz zde.

Výsledky svých kontrol – kontrolní závěry NKÚ zveřejňuje spolu s plánem kontrolní činnosti, výročními zprávami a dalšími dokumenty a informacemi o své činnosti. Média následně o výsledcích kontrol NKÚ informují převážně ve zkratce (zejména s ohledem na rozsah kontrolních závěrů). Pro informaci proto uvádíme odkaz na kompletní materiály zveřejněné NKÚ ke kontrolní akci 20/32, tj. tiskovou zprávu s připojeným kontrolním závěrem a jeho přílohami, viz zde.

tisk stránky