Plánované kontroly VOP CZ, s. p.


Žádost ze dne 6. 9. 2022 o poskytnutí informací o plánovaných kontrolách VOP CZ, s. p.

Požadované informace:

„Jsou v plánu kontrol pro následující období nějaké další kontroly, které by se mohly dotýkat státního podniku VOP CZ, s. p. (mimo již zahájenou kontrolu č. 22/11)?“.

Poskytnuté informace:

NKÚ v souladu se zákonem č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů provádí kontroly podle schváleného plánu kontrolní činnosti. Plán kontrolní činnosti je věcné a časové vymezení kontrolních akcí v následujícím rozpočtovém roce a je zveřejňován ve Věstníku NKÚ, resp. na webu NKÚ. K datu podání Vaší žádosti v plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2022 není kromě již probíhající kontroly 22/11 zařazena další kontrola, která by se mohla dotýkat podniku VOP CZ, s. p. (viz Plán kontrolní činnosti 2022).

Pokud bude do plánu kontrolní činnosti na rok 2022 dodatečně zařazena kontrola zaměřená na resort obrany, resp. kontrola, v níž by byl kontrolovanou osobou jmenovaný státní podnik, bude taková změna plánu zveřejněna na webu NKÚ.

Plán kontrolní činnosti na další rok schvaluje Kolegium NKÚ v posledním čtvrtletí předcházejícího roku a schválený plán je následně zveřejněn zpravidla v posledních dvou měsících roku. Plán kontrolní činnosti na rok 2023, který u každé do plánu zařazené kontroly bude obsahovat předmět (název) kontroly, její cíle, časový plán a kontrolované osoby, bude tedy dle předpokladu na webu NKÚ zveřejněn v listopadu nebo prosinci 2022.

tisk stránky