Poskytování příspěvku zaměstnancům NKÚ na soukromé životní pojištění


Žádost ze dne 6. 1. 2022 o informace o poskytování příspěvku zaměstnancům NKÚ na soukromé životní pojištění

Otázka 1:

„Poskytujete zaměstnancům Vaší organizace příspěvek na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění uzavřené s jinou pojišťovnou jako pojistitelem (dále jen “Pojišťovna“) než je Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 45272956, se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1?

Prosím o stručnou odpověď ano / ne.“

Odpověď: ano

Otázka 2:

„V případě, že jako zaměstnavatel poskytujete příspěvek na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění zaměstnanců uzavřených s Pojišťovnou či Pojišťovnami, žádám o poskytnutí obecných doplňujících informací:

a. prosím o identifikaci Pojišťovny popř. Pojišťoven, na jejichž pojistné smlouvy životního pojištění je příspěvek poskytován.“

Odpověď: Allianz pojišťovna, a. s., NN Životní pojišťovna, N.V.

„b. kolik takových příspěvků jste poskytli Vašim zaměstnancům v měsíci červnu 2021?

Pokud byly příspěvky poskytnuty na pojistné smlouvy více Pojišťoven, prosím o selekci počtu dle jednotlivých pojišťoven.“

Odpověď: 0

„c. jaká byla průměrná výše příspěvku zaměstnavatele v měsíci červnu 2021?

Pokud byly příspěvky poskytnuty na pojistné smlouvy více Pojišťoven, prosím o selekci počtu dle jednotlivých pojišťoven.“

Odpověď: 0

„d. mají zaměstnanci Vaší organizace, kterým přispíváte na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění uzavřených s Pojišťovnou, povinnost hradit pojistné nad rámec příspěvku zaměstnavatele?

Prosím o stručnou odpověď ano / ne.

Pokud byly příspěvky poskytnuty na pojistné smlouvy více Pojišťoven, prosím o odpověď ano / ne v kontextu otázky dle jednotlivých pojišťoven.“

Odpověď: ano (pozn.: příspěvek na pojistné na soukromé životní pojištění nesmí přesáhnout 50 % částky, kterou hradí zaměstnanec v uvedeném kalendářním roce kterékoliv pojišťovně)

„e. uplatnila Vaše organizace příspěvky na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění zaměstnanců uzavřených s Pojišťovnou v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. j) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jako daňově uznatelný náklad na práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy či z jiného vnitřního předpisu za zdaňovací období kalendářního roku 2020 (či jeho části)?

Prosím o stručnou odpověď ano / ne.“

Odpověď: ne.

tisk stránky