Poznatky o EET


Žádost ze dne 14. února 2019 s dotazy na poznatky NKÚ o EET.

Poskytnuté informace:

V rámci výkonu své působnosti se NKÚ k EET jako jednomu z opatření na příjmové stránce státního rozpočtu vyjadřoval ve výroční zprávě 2016, resp. doporučil provést analýzu efektivnosti zavedení kontrolního hlášení a EET (viz podkapitola II. 2. Příjmy státu, doporučení na straně 26 dokumentu, https://www.nku.cz/assets/publikace-a-dokumenty/vyrocni-zprava/vyrocni-zprava-nku-2016.pdf).

Ve stanovisku k návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 2017 NKÚ zpochybnil údaje o výši dopadů nových opatření v oblasti daňového inkasa publikované v materiálech Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství (viz strana 15 dokumentu, https://www.nku.cz/assets/publikace-a-dokumenty/stanoviska-nku-ke-statnimu-rozpoctu/stanovisko-k-szu-2017.pdf).

Samostatnou kontrolní akci, která by byla zaměřena přímo na účelnost, hospodárnost a efektivitu zavedení EET, NKÚ k datu podání žádosti nerealizoval.

tisk stránky