Právní poměr prezidenta, viceprezidenta a členů NKÚ ke státu


Žádost ze dne 22. 9. 2017 o poskytnutí informací o právním poměru prezidenta a členů NKÚ ke státu (právní normy, smlouvy a jiné úkony) a o právní úpravě jejich odměňování.

Poskytnuté informace:

Prezident, viceprezident a členové NKÚ jsou orgány NKÚ podle § 7 odst. 1 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZNKÚ“). Nestanoví-li tento zákon jinak, pak na prezidenta, viceprezidenta a členy NKÚ se vztahují ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (§ 48 ZNKÚ).

Prezidenta a viceprezidenta NKÚ jmenuje prezident republiky na návrh Poslanecké sněmovny (čl. 62 písm. j) a čl. 97 odst. 2 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů). Prezident a viceprezident NKÚ skládají slib do rukou prezidenta republiky a při té příležitosti podepisují jmenovací listinu. Složením slibu se prezident a viceprezident NKÚ ujímají funkce (§ 10 odst. 3 a 5 ZNKÚ). Členy NKÚ volí Poslanecká sněmovna na návrh prezidenta NKÚ (§ 12 odst. 1 ZNKÚ). Člen NKÚ skládá slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny a při té příležitosti podepisuje listinu se slibem. Složením slibu se člen NKÚ ujímá funkce (§ 12 odst. 4 a 6 ZNKÚ).

Plat a další náležitosti spojené s výkonem funkce prezidenta, viceprezidenta a člena NKÚ upravuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů (§ 20 až 24 tohoto zákona).

tisk stránky