Proč NKÚ doposud nepodal trestní oznámení v případě Ministerstva spravedlnosti (kontrolní akce 11/03)


Žádost o poskytnutí informace:

„Proč NKÚ doposud nepodal trestní oznámení v případě Ministerstva spravedlnosti?“, a to v souvislosti s výsledky kontrolní akce 11/03 – Peněžní prostředky státu určené na odškodňování podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Odpověď:

Hlavním cílem kontrolní činnosti NKÚ není odhalování trestné činnosti, ale zjišťování závad při hospodaření s majetkem státu včetně rozpočtových prostředků. Pokud přesto NKÚ při kontrole skutečnosti nasvědčující tomu, že mohl být spáchán trestný čin, zjistí, trestní oznámení podává, a to v souladu s oznamovací povinností uloženou státním orgánům v § 8 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb. (trestní řád).

Nedostatky zjištěné při kontrolní akci 11/03 byly standardním způsobem vyhodnocovány též z hlediska možné trestní odpovědnosti, a to jak v průběhu kontroly, tak i při posuzování kontrolního závěru. Z podkladů, které měl NKÚ k dispozici v souvislosti s plněním programu uvedené kontrolní akce, však nebyly zjištěny takové skutečnosti, které by bez dalšího nasvědčovaly tomu, že byla naplněna alespoň částečně skutková podstata některého trestného činu. Bylo shledáno, že ze strany Ministerstva spravedlnosti nebyly dodržovány právní předpisy upravující kontrolovanou problematiku. Zjištění, že v souvislosti s tím došlo ke vzniku škody, může být důvodem pro požadování náhrady škody, ale samo o sobě znaky skutkové podstaty konkrétního trestného činu nenaplňuje.

tisk stránky