Pronájem pozemků NKÚ


Žádost ze dne 13. 2. 2020 o poskytnutí informací:

  1. označení pozemků (p. č. a k. ú.), k nimž NKÚ přísluší právo hospodaření a kde je uzavřena nájemní smlouva či jiný právní vztah, podle nějž má osoba vlastnící stavbu na pozemku státu povinnost hradit úplatu za to, že nemovitost je postavena na pozemku jiného vlastníka (státu),
  2. označení a poskytnutí soudních rozhodnutí, která má NKÚ k dispozici, ve věci, kdy soud určil povinnost úplaty vlastníkovi stavby na pozemku státu a/nebo naopak určil, že takový vlastník povinnost úplatu hradit nemá,
  3. sdělení, zda má NKÚ k dispozici metodiku, podle níž určuje, zda je vlastník stavby na pozemku státu povinen hradit úplatu za užívání tohoto pozemku či nikoliv a metodiku určení výše této úplaty.

Poskytnuté informace:

ad 1.

  • pozemek parc. č. 425/3, k. ú. Přestavlky u Slap, obec Slapy, okres Praha-západ,
  • část o výměře 205 m2 pozemku parc. č. 424/2, k. ú. Přestavlky u Slap, obec Slapy, okres Praha-západ,
  • pozemek parc. č. 955, k. ú. Přestavlky u Slap, obec Slapy, okres Praha-západ.

ad 2.

K výše označeným pozemkům neexistuje žádné soudní rozhodnutí, kdy soud určil povinnost úplaty vlastníkovi stavby na pozemku státu a/nebo naopak určil, že takový vlastník povinnost úplatu hradit nemá. Informaci požadovanou v této části žádosti proto nelze poskytnout z faktických důvodů (neexistence informace). Zprávu o tom, že informaci nelze poskytnout z faktických příčin, je ovšem nutno vnímat jako odmítnutí žádosti (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu 2 As 71/2007 – 56 ze dne 2. 4. 2008), a proto je v dané věci současně vydáváno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.

ad 3.

NKÚ jako organizační složka státu postupuje podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, viz zejména § 14 a § 27 zákona. V rámci vnitřních předpisů NKÚ upravuje nakládání s dočasně nepotřebným majetkem samostatný článek směrnice prezidenta NKÚ č. 99 ze dne 26. 5. 2015 o hospodaření s majetkem státu v NKÚ. Při stanovení výše úplaty za užívání výše specifikovaných pozemků (nájemného) NKÚ postupuje podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů.

tisk stránky