Působnost ke kontrole hospodaření s rozhlasovými a televizními poplatky


Žádost ze dne 27. 2. 2020 o poskytnutí informace, zda je NKÚ oprávněn kontrolovat hospodaření Českého rozhlasu a České televize s rozhlasovými a televizními poplatky vybíranými na základě zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích.

Poskytnuté informace:

NKÚ vykonává kontrolu v rozsahu vyplývajícím z ustanovení čl. 97 odst. 1 Ústavy ČR, tj. kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Působnost NKÚ ke kontrole daná tímto článkem Ústavy ČR je dále specifikována v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) tohoto zákona vykonává NKÚ kontrolu hospodaření se státním majetkem a finančními prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch právnických osob. Za takové finanční prostředky je třeba pokládat též televizní a rozhlasové poplatky vybírané na základě zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na hospodaření Českého rozhlasu a České televize s rozhlasovými, resp. televizními poplatky se tedy působnost NKÚ vztahuje.

Doprovodné informace podle § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

V souladu se zásadami pro výkon kontrolní činnosti, které jsou rovněž stanoveny zákonem č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, NKÚ provedl kontrolní akci 97/03 - Televizní poplatky vybírané na základě zákona. Kontrolní závěr z této kontroly je zveřejněn na webu NKÚ, viz https://www.nku.cz/assets/kon-zavery/K97003.pdf. V plánu kontrolní činnosti na rok 2020 kontrola hospodaření s rozhlasovými a televizními poplatky zařazena není.

Podle ustanovení § 1 odst. 2 a 3 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, je Český rozhlas právnickou osobou, která hospodaří s vlastním majetkem, přičemž stát neodpovídá za závazky Českého rozhlasu a Český rozhlas neodpovídá za závazky státu. Podle ustanovení § 1 odst. 2 a 3 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, je Česká televize právnickou osobou, která hospodaří s vlastním majetkem, přičemž stát neodpovídá za závazky České televize a Česká televize neodpovídá za závazky státu. Z uvedeného je zřejmé, že hospodaření Českého rozhlasu a České televize s jejich vlastním majetkem nemá charakter hospodaření se státním majetkem, a proto na něj nelze vztáhnout působnost NKÚ ke kontrole hospodaření s tímto majetkem.

tisk stránky