Působnost NKÚ, výkon kontrolní činnosti, kontaktní informace


„1, Může NKÚ provést kontrolu u Dopravního odd. v Berouně týkající se hospodaření na konkrétní zaúčtování určitých položek nebo ne ? 2, Uveďte přesný název oddělení, který se zabývá kontrolní činností tohoto druhu viz. výše. 3, Uveďte e-mailovou a poštovní adresu ředitele NKÚ a jeho sekretariátu na kterou mohu pana ředitele NKÚ otevřeným dopisem oslovit přímo.“

K bodu 1:

Podle § 3 odst. 2 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 166/1993 Sb.“), vykonává NKÚ kontrolu v rozsahu své působnosti u organizačních složek státu a u fyzických a právnických osob. Organizačními složkami státu jsou krajská ředitelství Policie ČR (viz § 8 zákona č . 273/2008 Sb., o Policii ČR). V jakém rozsahu v jednotlivých kontrolách bude NKÚ kontrolovat vybrané kontrolované osoby – organizační složky státu se stanovuje v rámci přípravy každé kontrolní akce s ohledem na její předmět a cíl. Podle §11 odst. 4 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. se informace o přípravě a průběhu kontrol NKÚ neposkytují. Zákonným způsobem zveřejňované informace o kontrolní činnosti NKÚ jsou obsaženy v plánu kontrolní činnosti, kontrolních závěrech a výročních zprávách (viz www.nku.cz ).

K bodu 2:

Systém kontroly vykonávané NKÚ je zakotven v zákoně č. 166/1993 Sb. (viz zejména § 17 a § 19 a následující). Kontrolu vykonávají členové NKÚ a kontroloři. Informace o tom, který člen NKÚ jakou kontrolu řídí, obsahuje plán kontrolní činnosti, kontrolní závěry a výroční zprávy NKÚ. Tyto dokumenty i zákon č. 166/1993 Sb. jsou zveřejněny na naší webové adrese. V rámci přípravy každé kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti je sestavena kontrolní skupina složená z kontrolorů z jednotlivých odborů kontrolní sekce a z územních odborů. Jiné kontroly než zařazené do schváleného plánu kontrolní činnosti NKÚ nevykonává. Podle §11 odst. 4 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. se informace o přípravě a průběhu kontrol NKÚ neposkytují. Informace o kompetencích odborů NKÚ jsou k dispozici na naší webové adrese v sekci NKÚ - Organizační struktura hlavního menu.

K bodu 3:

Kontaktní adresy NKÚ jsou uvedeny na našich internetových stránkách na úvodní straně. Na naší webové adrese v hlavním menu - NKÚ - Organizační struktura jsou u jednotlivých odborů NKÚ pod jmény jejich ředitelů aktivní odkazy na jejich e - mailové adresy.

tisk stránky