Působnost NKÚ v oblasti vybírání pokut obcemi


Žádost o poskytnutí informace, zda je možné provést nebo naplánovat kontrolu na MÚ Beroun za účelem kontroly vybírání pokut?“

Podle § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, NKÚ vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a finančními prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch právnických osob s výjimkou prostředků vybíraných obcemi nebo kraji v jejich samostatné působnosti. Kontroly NKÚ realizuje podle schváleného plánu kontrolní činnosti sestavovaného s využitím podnětů z vlastní kontrolní činnosti, podnětů od Poslanecké sněmovny, Senátu, jejich orgánů a vlády.

Pokud by se jednalo o pokuty vybírané obcí v rámci výkonu přenesené působnosti, mohl by NKÚ kontrolu u konkrétní obce provést za předpokladu, že by systémová kontrola hospodaření s těmito prostředky byla zařazena do plánu kontrolní činnosti a příslušná obec by splňovala kritéria pro výběr kontrolovaných osob v dané kontrolní akci. Taková kontrola by však mohla být zaměřena pouze na hospodaření s vybranými prostředky, nikoli na průběh správního řízení při jejich ukládání.

NKÚ by tedy mohl provést kontrolu postupu konkrétní obce (např. města Beroun) při vybírání pokut pouze při splnění výše uvedených zákonných podmínek pro plánování a výkon kontrolní činnosti.

tisk stránky