Působnost NKÚ vůči stavebním úřadům


Žádost ze dne 19. 11. 2018 o poskytnutí informace, zda je v kompetenci NKÚ provádět kontrolu stavebních úřadů, zejména šetření možného zneužití pravomoci veřejného činitele a postupu ohledně neohlášené stavby.

NKÚ je nezávislý kontrolní orgán, jehož postavení, působnost a činnost jsou vymezeny zákonem č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a který vykonává zejména kontrolu plnění státního rozpočtu a hospodaření se státním majetkem (zákon v platném znění viz https://www.nku.cz/assets/nezarazene/zakon-166-1993-web.pdf; působnost NKÚ je stanovena v § 3).

Na postup správních orgánů (např. stavebních úřadů) při výkonu kompetencí podle zvláštních předpisů (např. stavebního zákona) se působnost NKÚ nevztahuje. Kontrolu činnosti stavebního úřadu při výkonu kompetencí správního úřadu na úseku stavebního řádu je oprávněn provést nadřízený správní orgán. Ústředním orgánem státní správy ve věcech stavebního řádu je Ministerstvo pro místní rozvoj. V případě podezření, že se úředníci při výkonu své úřední činnosti dopustili některého z trestných činů, přísluší posouzení takového jednání z trestněprávního hlediska pouze orgánům činným v trestním řízení. Praktické informace k předmětné problematice jsou k dispozici např. na webu sdružení Frank Bold, viz https://frankbold.org/poradna/kategorie/uzemni-a-stavebni-rizeni, případně je možné dotázat se individuálně, viz https://frankbold.org/poradna.

tisk stránky