Uplatnění sankcí dle zákona o účetnictví


Nejvyšší kontrolní úřad (dále jen „NKÚ“) obdržel dne 10. 8. 2010 elektronickou cestou Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací m, ve znění pozdějších předpisů, a to zda v případě zjištění publikovaných ve V ýroční zprávě 2009 NKÚ na str. 18 „účetní závěrky MPSV a MZe za rok 2008 nepodávaly věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví“ byly uplatněny sankce dle § 37 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. (dále jen „ZÚ“), pokud ano, tak v jaké výši.

N a základě uvedené žádosti Vám poskytujeme následující informaci.

NKÚ na základě svých zjištění v předmětných případech n euplatnil sankce podle § 37 ZÚ, neboť tato kompetence mu nepřísluší. N KÚ není kontrolním orgánem ve smyslu § 37, odst. 6 ZÚ. Pro doplnění uvádíme, že NKÚ je nezávislý ústavní orgán, jehož postavení , působnost a činnost vymezuje zákon č. 166/1993 Sb., o NKÚ , ve znění pozdějších předpisů . Bližší informace o postavení a činnos ti NKÚ jsou k dispozici na našich internetových stránkách v položce Kontrolní činnost v menu na úvodní straně a např. i na str. 5 a 7 Vámi zmiňované Výroční zprávy NKÚ za rok 2009 . NKÚ je orgánem zjišťovacím a schválené kontrolní závěry zasílá Parlamentu Č R a vládě ČR. Údaje o projednávání kontrolních závěrů orgány parlamentu a vládou NKÚ zveřejňuje ve výročních zprávách; ve Výroční zprávě NKÚ za rok 2009 je tento přehled uveden v přílohách č. 3 a 4.

tisk stránky