Výkon kontrolní činnosti NKÚ ve vztahu ke schodku státního rozpočtu


Žádost ze dne 18. 8. 2020 o informaci, jak může NKÚ v době dlouhodobě schodkového hospodaření státu zlepšit výkon kontroly, aby byl státní rozpočet přebytkový či alespoň vyrovnaný.

Poskytnuté informace:

NKÚ je nezávislá kontrolní instituce, jejímž posláním je kontrolovat hospodaření státu – a to jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. Úkolem NKÚ je poskytovat zpětnou vazbu tvůrcům a vykonavatelům politik státu, aby věděli, jak a za jakou cenu se tyto politiky podařilo naplnit, do jaké míry byly účinné a jaké měly ekonomické a další dopady. NKÚ předkládá vládě, Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, Senátu Parlamentu ČR, ale i odborné a široké veřejnosti nezávislé a nestranné informace o tom, zda byly prostředky státu vynaloženy účelně, hospodárně a efektivně a zda při tom byly dodrženy právně závazné normy. Činí tak prostřednictvím výsledků svých kontrol a dalších materiálů (např. stanoviska ke státnímu rozpočtu, výroční zprávy), kterými vstupuje do veřejného prostoru. Jako příklad, kdy poznatky a stanoviska NKÚ vyvolaly značnou pozornost, si dovolujeme připomenout např. výroční zprávu NKÚ za rok 2018 s úvodním slovem prezidenta NKÚ.

Ke kladnému vnímání činnosti NKÚ přispívají i další aktivity než samotný výkon kontroly. Jde např. o aktivní působení v mezinárodních organizacích sdružujících obdobné nejvyšší kontrolní instituce. Příkladem mezinárodního ocenění úrovně činnosti NKÚ je skutečnost, že NKÚ je pořadatelem XI. kongresu EUROSAI (Evropská organizace nejvyšších kontrolních institucí, sdružuje 49 nejvyšších kontrolních institucí evropských zemí a Evropský účetní dvůr), na němž převezme na další tři roky předsednictví této organizace.

Zásady pro výkon kontrolní činnosti NKÚ jsou stanoveny zákonem č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Při výkonu kontroly NKÚ postupuje podle kontrolních standardů, které jsou nezbytné pro zajištění věrohodnosti, kvality a profesionální úrovně kontroly. Do kontrolních standardů NKÚ jsou implementovány principy mezinárodních standardů nejvyšších kontrolních institucí. Svou hlavní úlohu, tj. výkon kontroly, NKÚ plní podle zákona a jako nezávislý orgán a bude tak činit i nadále.

Stěžejními výstupy NKÚ jsou, kromě kontrolních závěrů a výročních zpráv, stanovisko ke zprávě o plnění státního rozpočtu ČR a stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu ČR za daný rok. Ve stanovisku k plnění státního rozpočtu ČR se NKÚ z pozice nezávislého kontrolního orgánu vyjadřuje k tomu, jakým způsobem stát prvních šest měsíců daného roku spravoval státní rozpočet. Ve stanovisku k návrhu státního závěrečného účtu ČR hodnotí NKÚ vývoj ekonomické situace v zemi a výsledky hospodaření státu za celý rok. Prověřuje také, jestli návrh státního závěrečného účtu obsahuje všechny povinné informace a zda při jeho sestavování nedošlo k chybám. NKÚ opírá své stanovisko o výsledky vlastních kontrol a analýz. Toto stanovisko NKÚ překládá poslanecké sněmovně do čtyř měsíců od chvíle, kdy vláda předložila návrh státního závěrečného účtu poslanecké sněmovně. Možnosti pozitivního ovlivnění stavu státního rozpočtu ze strany NKÚ tak podle našeho názoru nespočívají primárně ve zlepšení výkonu kontroly NKÚ, ale v tom, jak výsledky činnosti NKÚ vláda a Parlament ČR využívají při výkonu svých legislativních a exekutivních kompetencí s přímým dopadem na stav veřejných financí. Všechny v textu zmiňované materiály NKÚ jsou dostupné na naší webové adrese.

tisk stránky