Zajištění agendy dle zákona č. 82/1998 Sb.


Žádost ze dne 17. 1. 2020 o poskytnutí informací o počtu zaměstnanců NKÚ, kteří vyřizují agendu týkající se náhrady škody a regresních úhrad podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon č. 82/1998 Sb.“), a o jejich vzdělání

Poskytnuté informace:

Podle § 6 zákona č. 82/1998 Sb. jednají ve věcech náhrady škody způsobené rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o regresních úhradách jménem státu ministerstva a jiné ústřední správní úřady. NKÚ není ministerstvem ani ústředním správním úřadem. V ustanovení § 6 odst. 5 zákona č. 82/1998 Sb. je uvedeno, že „bylo-li nezákonné rozhodnutí vydáno Nejvyšším kontrolním úřadem nebo došlo-li u Nejvyššího kontrolního úřadu k nesprávnému úřednímu postupu, jedná za stát tento orgán.“

Výsledkem kontrolní činnosti NKÚ jsou kontrolní závěry, které však nejsou rozhodnutími podle ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 82/1998 Sb. K tomu pro upřesnění uvádíme, že podle Nejvyššího správního soudu „kontrolní závěry nepředstavují zásah do základních práv a svobod kontrolované osoby, neboť jejich povaha je pouze upozorňující, přímo nezakládají žádná práva a povinnosti“, proto nejsou ani rozhodnutími ve smyslu § 65 soudního řádu správního (NSS 9 Aps 1/2007-68, č. 1382/2007 Sb. NSS), a „na kontrolní závěr není možno pohlížet jako na důsledek nezákonného zásahu“ (též NSS 9 Aps 3/2008-125, č. 2431/2011 Sb. NSS). Rovněž Ústavní soud z § 4 odst. 3 zákona č. 166/1993 Sb., o NKÚ, ve znění pozdějších přepisů, dovodil, že kontrolními závěry se neukládají žádné povinnosti (sankce či opatření k odstranění zjištěných nedostatků), ale stávají se „toliko podnětem, případně podkladem pro další postup orgánů státní moci“ (II. ÚS 451/2000), „mají povahu signalizační, resp. upozorňující a doporučující či případně jen informativní“, popřípadě „mohou být následně použity jako podklady pro rozhodovací činnost jiného orgánu veřejné moci jako jeden z důkazních prostředků“ (nález Pl. ÚS 14/15 vyhlášený pod č. 87/2016 Sb., bod 51).

Vůči NKÚ nebyla až dosud vznesena žádná žádost o náhradu škody podle zákona č. 82/1998 Sb. Žádný ze zaměstnanců NKÚ tedy náhradu škody a újmy a regresní úhrady podle tohoto zákona až dosud, byť i jen zčásti, nevyřizoval. Pokud by taková žádost byla vznesena, vyřizoval by ji zaměstnanec s ukončeným vysokoškolským vzděláním v magisterském studijním programu právního směru zařazený v sekci Kancelář prezidenta NKÚ.

tisk stránky