Zařazení kontroly v kauze Diag Human do plánu kontrolní činnosti


Žádost ze dne 30. 3. 2020 o informaci, zda si NKÚ dal do plánu kontrolní činnosti šetření v kauze Diag Human.

Poskytnuté informace:

V plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2020 není zařazena kontrola zaměřená na postup státních orgánů v souvislosti s vedením majetkového sporu České republiky se společností Diag Human SE.

Doprovodná informace podle § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

NKÚ v souladu se zákonem č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o NKÚ“) vykonává kontroly podle schváleného plánu kontrolní činnosti. Plán kontrolní činnosti schvaluje a o provedení jeho změn rozhoduje Kolegium NKÚ (§ 13 odst. 3 písm. a) a § 17 odst. 6 zákona o NKÚ). K tomu, aby byl externí podnět ke kontrole předložen přímo Kolegiu NKÚ, je třeba, aby byl takový podnět podán určenými orgány, kterými jsou Poslanecká sněmovna, Senát, jejich orgány a vláda (§ 8 odst. 3 písm. h) a § 17 odst. 3 zákona o NKÚ). Plán kontrolní činnosti i jeho změny NKÚ zveřejňuje na webu NKÚ.

tisk stránky