Způsob vyřízení individuálního podnětu ke kontrole


Žádost ze dne 31. 5. 2013 o poskytnutí informací o:

1) datu přijetí současně podaného podnětu ke kontrole postupu Státního pozemkového úřadu - Krajského pozemkového úřadu v Plzni ve věci zadání zakázky na dodavatele služeb,

2) příslušnosti k provedení požadované kontroly.

Žadateli byly poskytnuty následující informace:

K bodu 1):

Vaši žádost o prošetření zakázky malého rozsahu ze dne 31. 5. 2013 (dále jen "podání") NKÚ obdržel dne 5. 6. 2013.

K bodu 2):

NKÚ je nezávislý ústavní orgán, jehož postavení, působnost a činnost jsou vymezeny zákonem č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a který vykonává zejména kontrolu plnění státního rozpočtu a hospodaření se státním majetkem. Obsah Vašeho podání, tj. žádost o prošetření postupu Státního pozemkového úřadu - Krajského pozemkového úřadu v Plzni ve věci zadání zakázky na dodavatele služeb (vypracování znaleckých posudků na ocenění pozemků) tedy souvisí s kontrolní působností NKÚ. Kontroly však NKÚ provádí výhradně podle schváleného plánu kontrolní činnosti sestavovaného na základě podnětů z vlastní kontrolní činnosti, od Parlamentu ČR, jeho orgánů a vlády. Zákonná úprava postavení a kontrolních postupů NKÚ neumožňuje provádět operativní kontroly na základě individuálních vnějších podnětů. NKÚ tedy může Vaše podání využít jako doplňkový informační materiál v rámci plánovaných kontrol zaměřených na hospodaření organizačních složek státu v resortu zemědělství. Plán kontrolní činnosti, kontrolní závěry z ukončených kontrol a další informace o působení NKÚ jsou dostupné na naší webové adrese. Jiné kroky na základě Vašeho podání NKÚ není oprávněn učinit.

Dále byla žadateli poskytnuta následující doprovodná informace podle § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

Specializovaným orgánem dohledu v oblasti veřejných zakázek je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Přímé prověření předmětné záležitosti přísluší vedení Státního pozemkového úřadu, resp. Ministerstvu zemědělství, jemuž je Státní pozemkový úřad podle zákona č. 503/2012 Sb. podřízen.

tisk stránky