Zpráva o poskytování informací za rok 2011 podle zákona č. 106/1999 Sb.


V roce 2011 NKÚ obdržel celkem 18 žádostí o informace. Všechny žádosti byly vyřízeny v zákonem stanovených lhůtách. Informace o žádostech a způsobu jejich vyřízení uvádí níže uvedená tabulka.

Tabulka: Přehled podaných žádostí o informace a jejich vyřízení v roce 2011

UkazatelČetnostPoznámka
Počet podaných žádostí o informace18Požadované informace se týkaly zejména sídla NKÚ, veřejných zakázek, odměn zaměstnanců, dokumentů z kontrolní činnosti a vnitřních pokynů NKÚ.
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti11Z toho byla 3 rozhodnutí o odmítnutí části žádosti. Důvody pro odmítnutí žádostí byly: ochrana osobnosti, dotazy na názory, vytváření nových informací, žádosti ve věci mimo působnost NKÚ, žádosti o informace z kontrolní činnosti a o vnitřních pokynech NKÚ.
Počet podaných odvolání (rozkladů) proti rozhodnutí2V obou případech prezident NKÚ rozklad zamítl a potvrdil původní rozhodnutí.
Počet stížností podaných podle ustanovení § 16a zákona č. 106/1999 Sb.1Stížnost byla podána podle § 16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. (neposkytnutí informace ve lhůtě). Přezkoumáním postupu při vyřizování žádosti nebylo zjištěno porušení zákona. Sdělení o poskytnutí informace bylo v zákonné lhůtě odesláno datovou schránkou; z technických důvodů mimo NKÚ nebyl dokument doručen. Stížnost byla nedůvodná.

V roce 2011 byla podána jedna správní žaloba proti rozhodnutí o rozkladu u Městského soudu v Praze, o níž nebylo do konce roku 2011 rozhodnuto.

tisk stránky