Dotace na rozvoj výzkumných organizací: MPO za 4 roky rozdělilo téměř 2,3 miliardy korun, chybí ale konkrétní cíle i přínosy pro stát

Tisková zpráva ke KA č. 22/21 – 26. června 2023


Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na peníze poskytované Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) na institucionální podporu výzkumných organizací v letech 2018 až 2022. Jedná se o dotace určené na dlouhodobý koncepční rozvoj těchto organizací – například na základní nebo aplikovaný výzkum, zveřejňování výsledků výzkumu, transfer znalostí a podobně. MPO v letech 2018 až 2022 poskytlo 14 výzkumným organizacím téměř 2,3 miliardy korun. Kontrola ukazuje na časté téma, které provází rozdělování dotací – MPO peníze rozdělovalo, aniž by mělo stanovené konkrétní cíle a očekávané přínosy, kterých chce poskytováním této podpory dosáhnout. Pokračuje tím problém, na který NKÚ u MPO upozornil v případě podpory výzkumu a vývoje už v roce 2018.

NKÚ se dále zaměřil i na to, jak MPO hodnotilo v letech 2018 až 2021 instituce, které získaly podporu. V tomto ohledu postupovalo MPO transparentně. Z pohledu efektivity využitých peněz ale bylo problematické, že resort dlouhodobě podporoval mj. i organizaci, která byla opakovaně hodnocena jako podprůměrná, a ani každoroční podpora na tom nic nezměnila.

V případě pravidel pro získávání podpory kontrola zjistila, že MPO nestanovilo žádná bližší pravidla nebo limity pro to, jak a za co mohou výzkumné organizace vynakládat získanou podporu. Pouze převzalo ze zákona základní definici způsobilých výdajů. V praxi tak výzkumné organizace používaly tuto podporu například na odměny pro zaměstnance, kde ale nebyly stanové žádné limity. NKÚ doporučuje, aby se MPO zabývalo limity u způsobilých výdajů.

U konkrétních 14 výzkumných organizací pak NKÚ zjistil, že pět z nich nevykázalo žádný příjem z tzv. transferu znalostí. Ten je významným ukazatelem o komerčním využití a uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi a také jedním z cílů, o které by organizace měly usilovat.

U samotného hospodaření výzkumných organizací – konkrétně u vzorku šesti z nich – NKÚ nezjistil, že by jednotlivé instituce získanou podporu použily nehospodárně. Pouze v jednom případě kontroloři zjistili porušení zákona o zadávání veřejných zakázek a zároveň i porušení podmínek pro získání podpory – ve výši 2,1 milionu korun.

NKÚ na základě těchto skutečností doporučuje, aby MPO stanovilo konkrétní cíle a očekávané přínosy pro stát, kterých se má rozdělováním institucionální podpory z rozpočtu MPO dosáhnout, a aby plnění těchto cílů pravidelně vyhodnocovalo.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky